سؤالی که به ذهن می رسد این است که “فرصت” چیست؟

سعید اجلال ، کارشناس ارشد کسب و کار دانشگاه تهران امروز در جهان اقتصاد نوشت:  افراد مختلف، فرصت را بر مبنای دیدگاه های خود به اشکال مختلف تعریف کرده اند. در کل می توان فرصت را شرایطی دانست که بر اساس آن، افراد گزینه هایی را بصورت نوآورانه تشخیص می دهند و امکان معرفی محصول، خدمت، فرآیند، شکل سازمانی و بازاری جدید برای آنها فراهم می شود که منافع حاصل از آن بیشتر از هزینه های آن می باشد.  بیشتر افراد تصور می کنند که موفقیت های کارآفرینانه بر اساس یک ایده کاملاً جدید حاصل شده است. اما همیشه یک ایده به تنهایی کافی نیست. میلیون ها نفر از مردم ایده هایی در سر داشته اند که هیچکدام تبدیل به یک شانس طلایی نشده اند! شروع و راه اندازی یک کسب وکار نیازمند چیزی بیش از یک ایده و نیازمند فعالیت های بیشماری از جمله استخدام کارکنان، خرید تجهیزات، اجاره تسهیلات، بازاریابی، جمع آوری منابع مالی و فعالیت هایی از این دست می باشد. اغلب افراد معمولاً جهت راه اندازی کسب وکار خود، یک “سناریو” یا دستورالعمل از پیش تعیین شده که پیش از این در جای دیگریپیاده سازی شده را اجرا می کنند. کارآفرینان ممکن است هنگام راه اندازی بنگاه، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ادغام و با بکارگیری آنها، مقدمات پیاده سازی فعالیت خود را فراهم آورند.

در واقع ٢ سؤال اصلی در پژوهشهای کارآفرینی عبارتند از :

الف – تحت چه شرایط زمانی و مکانی و کدام افراد از فرصتها با خبر می شوند؟

ب – بواسطه تأثیر کدام دسته از عوامل افراد قادر و مصمم به بهر ه برداری ازفرصتها می گردند؟

تعریف فرصت :

در طی سالهای گذشته تعاریف متعددی توسط محققین مختلف برای تبیین فرصت کارآفرینی ارائه شده اند . برخی از این تعاریف عبارتند از :

  فرصت در مقابل تهدید معنی پیدا می کند. فرصت به موقعیتهائی اطلاق می گردد که اولاً قابل کنترل توسط فرد باشند و ثانیاً این موقعیت ها پی آمدهای مثبتی برای فرد به همراه داشته باشند. در مقابل تهدید به هر موقعیت غیر قابل کنترل با پ یآمدهای منفی اطلاق میگردد.(Krueger 2000)

   فرصت پدیده ای وابسته به شرایط محیطی است. افراد ٢ الگوی ذهنی فرصت و تهدید را همواره با خود داشته و اینکه یک موقعیت مشخص را بعنوان فرصت یا تهدید تشخیص دهند بستگی به سرعت فعال شدن هر یک از ٢ الگوی ذهنی مذکور دارد. (McCline et. al. 2002)در عین حال سرعت فعال شدن هر یک از ٢ الگوی ذهنی بستگی به علائم و اطلاعاتی دارد که از محیط دریافت می گردد.

    فرصت به هر گونه ایده که اجرای آن امکانپذیر باشد اطلاق می گردد. (Gartner et. al. 2003)

    فرصت کارآفرینی به هر موقعیتی اطلاق می گردد که در آن موقعیت ها بتوان محصولات، خدمات، مواد خام، بازار و شیو ههای سازماندهی جدیدی را ارائه نمود. (Shane & Venkatraman 2000)

فرصت به هر موقعیت مناسب در بازار اطلاق می گردد که در آن موقعیت ها بتوان محصول/ خدمتی جدید)ایده ( را عرضه نمود. (Singh 2001)

فرصت ماهیتی مسئله گونه داشته و ایده راه حل انتخابی برای مسئله مذکور است. (Ardichvili et. al. 2003)

  فرصت به موقعیتی اطلاق می گردد که در آن فرد بر این باور است که با نو ترکیبی منابع می تواند به سودی نائل گردد. (Shane 2003)

نظریه های سایرمحققین:

با توجه به اهمیت پژوهشهای مرتبط با کشف فرصت در مجموعه مطالعات کارآفرینی و نیز این نکته که چارچوبهای تئوریکی مختلفی برای تبیین این پدیده توسط پژوهشگران ارائه شده است، برخی پژوهشگران تلاش کرده اند تا این چارچوبهای تئوریکی را طبقه بندی کنند. حداقل دو طبقه بندی را میتوان به شرح زیر ارائه نمود:

    طبقه بندی ونکاترامن و ثاراثواتی

در طبقه بندی این دو محقق از یک رویکرد عرضه و تقاضا به موضوع پرداخته می شود.در این رویکرد ایده جدید یا موجود به مثابه بخش عرضه است و مسائلی که ایده قادر به حل و فصل آنهاست در حکم بخش تقاضا می باشند.

با این رویکرد محققین مذکور سه نوع از نظریه های رقیب را از یکدیگر تفکیک می کنند :

الف ( الگوی تشخیص فرصت

در این الگو هر دو بخش عرضه و تقاضا موجود بوده و کارآفرین بواسطه هوشیاری خود که به معنی جستجوی ناخودآگاه است، نقش میانجی بین عرضه و تقاضا را برعهده دارد. در این الگو تشخیص فرصت معنی دارد.

ب ( الگوی کشف فرصت

در این الگو که متأثر از نظرات شومپیتر و هایک ارائه شده اند یکی از دو بخش عرضه و تقاضا موجود می باشند و نقش کارآفرین جستجوی آگاهانه برای کشف بخش غایب و ایفای نقش میانجی بین آنهاست.

ج ( الگوی خلق فرصت

در این الگو هر دو بخش عرضه و تقاضای در محیط عینی غایب بوده و نقش کارآفرین آفرینش ذهنی هر دو بخش و تلاش همزمان برای عینیت بخشیدن به آن در جهان واقع می باشد.

    طبقه بندی آلسوس و همکاران

در این طبق هبندی نظریه های رقیب با استفاده از ٢ معیار )سطح آگاهی کارآفرین و منشاء فرصت( از یکدیگر تفکیک م یگردند. به این ترتیب ۴ دسته نظریه از یکدیگر قابل تمایزند :

الف ( ایده و فرصت درونی – تصادفی

در این نظریه ها منشاء ایده درون )ذهنی ( کارآفرین است که در یک سطح ناخودآگاه توانسته است آن را تشخیص دهد.

ب ( ایده و فرصت بیرونی – تصادفی

در این نظریه منشاء ایده بیرون )محیط اطراف( کارآفرینی است که دیده شدن آن توسط کارآفرین ناخودآگاه بوده است.

ج ( ایده و فرصت بیرونی – غیرتصادفی

در این نظریه منشاء ایده بیرون )محیط اطراف( کارآفرین است که کشف آن ناشی از جستجوی فعالانه )آگاهانه( توسط کارآفرین بوده است.

د (ایده و فرصت درونی – غیرتصادفی

در این نظریه ایده و فرصت در درون )ذهنیت( کارآفرین و در سطح خودآگاه ضمیر وی شکل گرفته است. این فرصت ها چون منشاء درونی و فعال دارند برای نمود عینی در جهان واقع بایستی توسط کارآفرین خلق گردند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

برای کارآفرینی در حوزه‌ی سلامت، نیاز به تحصیلات و پیش‌زمینه پزشکی نیست و افراد نوآور و خلاق می‌توانند از این فرصت بسیار عالی استفاده کنند.

برخی کارشناسان، البته آن‌هایی که منفی‌باف هستند، در مورد احتمال وجود فرصت‌های کارآفرینی در بخش سلامت تردید دارند. آن‌ها عقیده دارند فرصت‌های بخش بیوتکنولوژی بسیار پرخطر هستند. آن‌ها معتقدند رشد این علم بسیار پایین است و نمی‌توان به‌عنوان یک فرصت پایدار به آن نگاه کرد.

خوشبختانه تعداد افرادی که این طرز قدیمی را دارند بسیار کم است. در عصر حاضر که مصرف‌کنندگان، بیشترین اهمیت را به سلامت خود می‌دهند، فرصت ایجاد کسب‌وکار و استارتاپ در بخش سلامت بیشتر از هر زمان دیگری شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، تانموی شارما، یکی از کارآفرینان سلامت که خود نیز پزشک است، در سال ۲۰۰۴ به ایالات متحده آمد. وی دارای دکترای داروسازی، ۲۰ سال فعالیت در زمینه‌ی فیزیوتراپی و فعالیت در سه قاره‌ی جهان در زمینه‌ی داروسازی است. دکتر شارما، در سال ۲۰۰۹ یک مرکز کوچک ترک اعتیاد ۶ تختخو‌ابی تأسیس کرد و در حال حاضر آن تشکیلات کوچک تبدیل به یک کسب‌وکار بسیار بزرگ شده است که وی مدیریت آن را بر عهده دارد. در واقع مرکز درمانی ترک‌ اعتیاد دکتر شارما، رویکرد جدیدی نسبت به ترک اعتیاد ایجاد کرده است. به‌طوری که تأثیرگذاری درمان ترک اعتیاد از طریق بستری شدن در این کلینیک، از متوسط کل ایالات متحده بالاتر رفته است. با حمایتی که کارآفرینی سلامت در چندین سال گذشته دریافت کرده است، نباید از دیدن رونق چنین مراکزی که در زمینه‌ی سلامت بسیار فعال هستند، تعجب کرد.

ولی هنوز بسیاری از افراد از دیدن کسب‌وکارهای مربوط به بخش سلامت که دارای ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه و عملکرد بسیار منظم هستند، تعجب می‌کنند.


نقش سرمایه‌گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاران خطرپذیر به دنبال نسل جدیدی از استارتاپ‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند. پس این نوع سرمایه‌گذاران باید گوش‌به‌زنگ باشند تا فرصت‌ها را از دست ندهند. در ایالات متحده و در سه ماه آخر سال ۲۰۱۵، تعداد ۱۷۲ شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر مبلغ ۱۱.۶ میلیارد دلار در زمینه‌ی بیوتکنولوژی و دستگاه‌های پزشکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دنیای داروسازی بسیار بزرگ است و کارآفرینان حتی بدون داشتن سابقه و تحصیلات پزشکی، می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند. پس اگر شما یک سرمایه‌گذار خطرپذیر هستید، فرصتی برای از دست دادن ندارید و باید وقت خود را صرف بررسی استارتاپ‌های حوزه سلامت کنید و در آن‌ها سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشید.

سلامت، نیاز جهان

دوره‌ی کنونی، دوره‌ای نیست که منتظر یک موتور جستجوی جدید مثل گوگل یا یک نرم‌افزار پیام‌رسان دیگر مثل تلگرام باشیم. بلکه آنچه جهان ما به آن احتیاج دارد، داروهای بهتر، واکسیناسیون مناسب، سیستم‌های سلامت کارا و داروهای پیشگیرانه برای افرادی است که در محرومیت زندگی می‌کنند. درواقع، کارآفرینی سلامت در ذات خود دارای نگاهی بشردوستانه است که البته فرصت تجاری بسیار خوبی نیز به شمار می‌رود.

تمام کسب‌وکارها باید برای ادامه‌دار بودن، سودآور باشند. در دنیای امروز، افراد نیازهای بیشتری به نگهداری‌های پیشگیرانه و سلامت شخصی دارند که مقدمه‌ی بسیار خوبی برای ایجاد هزاران فرصت مناسب در زمینه‌های غیر دارویی است. شاید باور این سخت باشد که در ورزش یوگا که روی سلامت شخصی افراد کار می‌کند، سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد دلاری شده است.

نوآوری در زمینه‌های اولیه‌ی سلامت، نیازی به تحصیلات آکادمیک بالا ندارد. فقط لازم است که افراد شم تجاری بالا و علاقه‌ی مناسب برای کمک به کسانی داشته باشند که از ضرورت توجه به سلامتی خود غافل مانده‌اند؛ به‌عنوان مثال ارائه‌ی یک برنامه کاربردی که به شما کمک می‌کند بتوانید رستوران غذای مناسب با بدن خود را انتخاب کنید. سایر فرصت‌ها به همین صورت می‌تواند خلق شود و جذابیت بسیار زیادی برای مردم داشته باشد.


صنعت سلامت، صنعت پایدار

باید به این نکته دقت کرد که صنعت سلامت، یک صنعت پایدار است. هزینه‌های بخش سلامت برای خانواده‌های آمریکایی متوسط از لحاظ درآمد، در حال بیشتر شدن است و در سال ۲۰۱۶، به میزان ۴.۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته که از سال ۲۰۰۰ بی‌سابقه بوده است. اگر چه ممکن است هزینه‌های درمانی برای بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و کارکنان آن‌ها سنگین باشد؛ ولی خبر خوبی برای آن‌ها است، زیرا نشان می‌دهد که خانواده‌ها به سلامت خود اهمیت می‌دهند و برای آن هزینه پرداخت می‌کنند.

همچنین دوران کنونی فرصت بسیار خوبی برای کارآفرینان است که به افراد کمک کنند تا بتوانند هزینه‌های درمان خود را کاهش دهند. شرکت‌های نوآور با ایجاد کسب‌وکارهایی که به نفع بیماران فعالیت می‌کند و هزینه‌های آن‌ها را کاهش می‌دهد، می‌توانند بسیار سودآور باشند. دورانی که شرکت‌های پزشکی، شرایط دشوار مالی را به بیماران خود تحمیل می‌کردند به سر‌رسیده است.‌

ما نمی‌دانیم که آینده، چه نقشه‌هایی برای شرکت‌های فناوری واقع در سیلیکون ولی دارد؛ ولی می‌دانیم که نیاز مردم به خدمات سلامت همیشگی است. به این معنا که صنعت سلامت از بین نخواهد رفت؛ پس شما می‌توانید روی این صنعت حساب باز کنید. وقتی در فکر این هستید که یک حرکت جدید و بزرگ انجام دهید، به بخش سلامت فکر کنید که افراد کمتری روی ایجاد استارتاپ در مورد آن فکر کرده‌اند و اگر کسب‌وکارها، برنامه‌های عملیاتی مناسب و ارزش پیشنهادی بالا به جامعه عرضه کنند، مطمئنا می‌توانند آینده‌ی خوبی برای خود متصور باشند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

تیموتی سیکس، کارآفرین و کارشناس سهام، وکیل و تاجری مشهور است. او در رسانه های خبری CNN، فاکس نیوز، CNBC و دیگر موارد برجسته شده است، همچنین وی در موسسات معتبر مانند دانشگاه هاروارد به سخنرانی پرداخته است. می توانید نمایش های رسانه ای و سخنرانی هایش را در یوتیوب تماشا کنید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، تیمونی سیکس چندین مقاله در حوزه کسب و کار دارد که در اینجا به شرح یکی از آنها می پردازیم:

شروع کسب و کار یک سفر است. این یک سفر دشوار است و اکثر مردم شکست می خورند، زیرا آنها مربی ای ندارند. من قصد دارم به شما هفت درس مهم درباره شروع یک کسب و کارموفق را آموزش دهم. من این درس ها را از تجربیات و ناکامی هایم آموختم و اکنون قصد دارم آنها را به شما آموزش دهم تا مجبور نباشید با همان چالش هایی که انجام می دادید و مشکلاتی که پیش روی تان بود، پیش بروید.


1- باید به آموزش اهمیت داد

من معتقد هستم که آموزش و پرورش بسیار مهم است و منظور از آموزش لزوما آموزش رسمی نیست، اگر چه می تواند باشد. آموزش به شکل های بسیاری از جمله از طریق تجربه و از طریق مربیان صورت می گیرد. داشتن مربی و مشاور در آموزش مسئله ای بسیار با اهمیت است. به همین دلیل من این آموزش ها را در ویدئویی ایجاد کردم، بنابراین افراد عادی نیز می توانند به آن مراجعه کرده و آموزش ببینند.

2- باید مشتاق یادگیری باشید

من با تعدادی کارآفرین متکبر که فکر می کنند همه چیز را می دانند آشنا هستم، اما برای تبدیل شدن به کارآفرین موفق راهی را که آنها در پیش گرفته اند دنبال نکنید. افتاده باشید و تمایل به یادگیری داشته باشید، بدون توجه به اینکه چقدر موفق هستید یا بدون توجه به میزان سرمایه ای که کسب می کنید.

3- هدف های خود در کسب و کار را بشناسید

باید با اهداف خود در کسب و کار آشنا باشید. در اهداف خود پابرجا بمانید و به اهداف جدیدی دست نزنید. لازم است از آنچه از کسب و کار و هدف خود انتظار دارید، آگاه باشید و برنامه هایی برای رسیدن به هر آنچه را که لازم دارید طراحی کنید، همچنین بهتر است برنامه های خود را برای رسیدن به هدفتان یادداشت کنید و به مرور زمان وقتی وضعیت کسب و کارتان عوض می شود آن طرح را اصلاح کنید و سرانجام با گذشت زمان از یادداشت اهداف تان روی کاغذ شگفت زده خواهید شد.

4- نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید

با مطالعه نقاط قوت و ضعف خود آگاه می شوید که چگونه بهترین استفاده را از زمان خود داشته باشید. پس اگر شما یک بازاریاب هستید تنها در بخش بازاریابی تمرکز کنید. اگر با اعداد رابطه خوبی ندارید، شخص دیگری را برای کمک در این بخش باید استخدام کنید، بنابراین سعی نکنید همه چیز را خودتان انجام دهید، در این صورت شما خود را غرق در کار های تان خواهید یافت.

5- روند بهبود در کسب و کار خود را ادامه دهید

با هر پیشرفتی که می کنید، خوشحال باشید. من از تجربه هایی که دارم می دانم که با داشتن هدف های برای پیروزی های بزرگ و انتظار بازده سریع از آنها به شما در درازمدت کمکی نخواهد کرد، بنابراین ثبات در کسب و کار بسیار مؤثرتر از تلاش برای دستیابی به تمامی اهداف به یک باره در هفته یا ماه اول شروع کسب و کار است.

6- بهتر است با رسانه های اجتماعی و شبکه رابطه خوبی داشته باشید

درست یا غلط بودن راه شما در کسب و کار را فقط خود شما می دانید، پس بهتر است یک مشاوره، یک سرمایه گذار و همچنین کسی را بیابید که به شما کمک های عاطفی ارائه دهد.

اکنون که به گذشته نگاه می کنم با خود می گویم کاش کار با شبکه را از روز اول شروع می کردم. هر روز که از شبکه استفاده نکنید یک شریک بالقوه از دست داده اید. پس اتصالات و ارتباطات شبکه را شروع کنید. مهم نیست که در ابتدا این ارتباطات تا چه اندازه گسترده باشد.

7-آنچه را که انجام می دهید دوست داشته باشید

یکی از نکات بسیارمهم برای تاجران این است که آنها باید کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند. این تنها راهی است که می توانند در این کار تمام مشکلات را تحمل کنند. شور و هیجان، ما را به راهی که در زندگی مان برای پیشرفت در کسب و کار به آن علاقه مند هستیم، می کشاند. اما نکته مهم کجاست؟ باید بدانید مهم نیست که کسب و کار شما چه چیزی است، اگر شما آن را دوست داشته باشید و به طور جدی سخت کار می کنید، در نهایت شما به موفقیت خواهید رسید، ولی اگر غیر این باشد در بهترین کسب و کار ها هم ممکن است با شکست مواجه شوید.

اکنون زمان آغاز کسب و کارتان است. بنابراین، در نهایت، بهترین راه برای اجرای یک کسب و کار، اجتناب از تعویق است. در حال حاضر شروع به کار کنید و از اهداف خود شروع کنید.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

شکست خوردن در کارآفرینی و امور مربوط به راه اندازی کسب و کار یک امر ذاتی است. درواقع بسیاری از کارآفرینان شکست را به عنوان گامی به سوی موفقیت در نظر می گیرند. آن ها حتی شکست های خود را جشن می گیرند؛ زیرا می دانند که شکست هایشان بهترین منبع برای یاد گرفتن درس های جدید هستند.

وینستون چرچیل می گوید: «موفقیت آخر مسیر نیست و شکست هم کشنده نیست؛ این شجاعت برای ادامه دادن مسیر است که اهمیت دارد.» در ادامه ی این مقاله  صحبت های ۴ نفر از بزرگ ترین کارآفرینان دنیا را درباره ی شکست و درس هایی که می توان از آن ها یاد گرفت، بررسی خواهیم کرد.

۱- شکست را راهی به سوی اختراعات جدید در نظر بگیرید

جف بزوس، بنیان گذار شرکت آمازون می گوید: «من اشتباهات بزرگی در آمازون مرتکب شده ام، اشتباهاتی که میلیاردها دلار هزینه داشته است.»

اما با این حال او هیچ وقت اجازه نداد که شکست کارش را متوقف کند. او در اولین نامه اش به سهام داران در سال ۱۹۹۷ نوشت: «ما به یاد گرفتن ادامه خواهیم داد؛ چه از پیروزی ها و چه از شکست ها» از آن زمان به بعد او در هر نامه ای که به سهام داران آمازون می نویسد، از کلمه های «اختراع» و «شکست» استفاده می کند و روی این موضوع تأکید دارد که تحمل شکست، بخش بزرگی از فرهنگ و دلیل موفقیت شرکت آمازون است.

به عنوان مثال او در سال ۲۰۱۴ در نامه ی دیگری به سهام داران نوشت: «شکست خوردن یک امر اختیاری نیست و همواره اتفاق می افتد و منجر به اختراع چیزهای جدید می شود. ما به شکست خوردن اعتقاد داریم و آن قدر در راهمان پیش می رویم که بتوانیم به موفقیت برسیم.»

این اتفاق در سال ۲۰۱۶ نیز تکرار شد و او در نامه اش نوشت: «یکی از جاهایی که فکر می کنم ما در آن متمایز هستیم، شکست است. من معتقدم که ما بهترین جا برای شکست خوردن در دنیا هستیم و تمرین خوبی برای آن انجام داده ایم. اگر شما برای انجام کاری تنها ۱۰ درصد شانس موفقیت داشته باشید یعنی از هر ۱۰ بار تلاش ۹ بار شکست خواهید خورد؛ اما به این معنی نیست که از انجام آن کار طفره بروید.»

۲- شکست خوردن باعث پیشرفت می شود

بنیان گذار شرکت های اسپیس ایکس و تسلا یعنی ایلان ماسک، یک جمله ی معروف دارد که می گوید: «اگر هدفت ماه باشد، حتی اگر به آن نرسی جایی در میان ستارگان فرود خواهی آمد.» او شخصی است که به داشتن یک سابقه ی کاری پر از شکست های حماسی افتخار می کند.

او در مورد شرکت تسلا گفته است: «من فکر می کردم که ایده  ی راه اندازی این شرکت شکست می خورد؛ اما بعد پیش خودم فکر کردم که حداقل می توانم ذهنیت اشتباه مردم را نسبت به زشت و آهسته بودن ماشین های الکتریکی تغییر بدهم.» در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر انتظار موفق شدن نداشته باشیم، پس چرا باید برای آن تلاش کنیم؟

ماسک در پاسخ به این سؤال گفت: «اگر چیزی واقعا از اهمیت زیادی برایتان برخوردار است باید برای آن تلاش کنید؛ حتی اگر بدانید که نتیجه ی آن شکست خواهد بود.» ایلان ماسک با ریسک کردن توانست خودش را در میان ستاره ها قرار دهد.

او در رابطه با اسپیس ایکس گفته است: «می خواهم از لحاظ سرمایه به اندازه ای برسیم که خیالمان راحت باشد شرکت می تواند ۳ شکست متوالی را تجربه کند و مشکلی پیش نیاید.» او کاملا انتظار شکست خوردن دارد و می گوید: «شکست یک انتخاب است. اگر هیچ شکستی تجربه نمی کنید؛ یعنی به اندازه ی کافی در کارتان خلاقیت ندارید. ما باید به شکست خوردن در موضوعات جدید پایبند باشیم.»

۳- به سمت شکست بروید و از آن درس بگیرید

مارک زاکربرگ، بنیان گذار فیسبوک می گوید: «حتی زحمت اجتناب کردن از شکست به خودتان ندهید؛ زیرا هزاران مدل از آن را تجربه خواهید کرد. هیچ  چیز غیر ممکن نیست، شما باید خیلی سریع از شکست های خود درس بگیرید و دوباره به سمت دیوارها حرکت کنید.»

او معتقد است که انسان های موفق بیشتر از دیگران شکست خوردن را تجربه می کنند.زاکربرگ در یکی از جلسات پرسش و پاسخ در سال ۲۰۱۵ گفت: «اگر انسان موفقی هستید، یعنی بیشتر کارهایی که انجام داده اید با شکست مواجه شده است. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که چه درسی از اشتباهات خود گرفته اید.» او معتقد است که انسان ها با اشتباهاتشان قضاوت نمی شوند و می گوید: «شما با هزاران شکست روبه رو خواهید داشت. مطمئن باشید هیچ کس دورانی را که شکست می خوردید، به یاد نخواهد آورد. آن ها همیشه پیروزی ها را به خاطر خواهند سپرد.»

۴- بر کارهایی که مهارت دارید تمرکز کنید

استیو جابز معتقد بود که اشتباهات در هر حال صورت می گیرند و شما نمی توانید همه را از خودتان راضی نگهدارید. او در سال ۱۹۸۵ به دلیل فروش ناموفق کامپیوتر Lisa، از اپل، شرکتی که خودش در راه اندازی آن دست داشت اخراج شد. او در مدتی که از اپل دور بود، یک شرکت کامپیوتری به نام NeXT راه اندازی کرد. این شرکت مدتی بعد توسط اپل خریداری شد و استیو جابز را دوباره به اپل برگرداند.

او در سال ۱۹۹۷ و مدتی بعد از بازگشتش در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل (WWDC) شرکت کرد. یکی از شرکت کنندگان از انتخاب استیو جابز نسبت به متوقف کردن تعدادی از برنامه ها از جمله OpenDoc انتقاد کرد. او در پاسخ به این فرد گفت: «شما می توانید گاهی اوقات دیگران را از خودتان راضی نگهدارید. اما یکی از سخت ترین چیزها هنگام تأثیرگذار کردن تغییرات، این است که در بعضی از زمینه ها حق با افرادی مانند این آقای محترم است.»

او توضیح داد که شما باید تجربه ی مشتری ها را در اولویت خود قرار دهید و سپس با استفاده از تکنولوژی به سمت آن بروید. این یعنی باید تعداد پروژه های خود را محدود کنید و وقت و انرژی خود را روی مواردی بگذارید که آینده ی درخشان تری دارند.

جابز در ادامه ی صحبت های خود گفت: «چیزهای زیادی در زندگی وجود دارند که من هیچ اطلاعاتی در مورد آن ها ندارم و بابت این موضوع معذرت می خواهم. بعضی از اشتباهات در مسیر شما وجود دارند و به هر حال اتفاق می افتند و این چیز خوبی است؛ زیرا حداقل تصمیمی در این راه گرفته شده است که می توانیم در آینده آن را پیدا کنیم و مشکلش را از بین ببریم.»


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
سه شنبه 20 تیر 1396  11:31 ب.ظ

امروز کسب و کارهایی در حوزه نور و روشنایی معرفی خواهیم کرد. کسب و کارهایی که همه مبتنی بر استفاده از دیودهای نورانی (LED) است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خراسان، واقعیت این است که گسترش استفاده از ال‌ای دی، امکان ورود افراد مختلف با سرمایه‌های مختلف (کم یا زیاد) به این حوزه را فراهم کرده است. 4 ایده‌ای که امروز معرفی می‌شود، شما را با وضعیت برخی کسب و کارهای این حوزه آشنا می‌کند.

1. تولید لامپ ال‌ای دی؛ وضعیت بازار

بیش از 70 واحد تولید انواع لامپ ال‌ای دی در کشور وجود دارد. با  این حال هم اکنون درصد اندکی از نیاز داخل توسط شرکت‌های داخلی تامین می‌شود. مخصوصا آنکه میزان تقاضای محصولات به سرعت در حال رشد است. لامپ‌های ال‌ای دی به دلیل مصرف بسیار پایین، ضرر کمتر به سلامتی نسبت به لامپ‌های رشته‌ای و جیوه‌ای و قابلیت طراحی‌های متنوع و زیبا، هر روز سهم بیشتری از بازار را از آنِ خود می‌کنند. مخصوصا آنکه ویژگی‌های فنی این نوع لامپ‌ها  اجازه استفاده از آنها در انواع نورپردازی‌ها ، تابلوهای تبلیغاتی و نمای ساختمان را هم می‌دهد.

تنها مشکل این نوع منبع روشنایی، قیمت بالای آنهاست که البته به مزایای آن می‌ارزد و به همین خاطر میزان تقاضای بازار رو به گسترش است. اگر بخواهید یک واحد صنعتی تولید لامپ با خط تولید کامل را راه بیندازید به بیش از 5 میلیارد تومان سرمایه نیاز خواهد بود. سرمایه‌ای که به راحتی قابل تامین نیست. اما پیشنهاد ما این است که ایجاد این کارخانه را جزو رویاها و اهداف خود در گوشه‌ای از ذهن حفظ کنید اما برای ورود به بازار از مسیرهای کم هزینه تر شروع کنید.

2. مونتاژ لامپ؛ حربه‌ای برای ورود به بازار نور

در ابتدا باید مهارت‌ها  و آموزش‌های لازم را فرابگیرید. اگر دانشجوی برق و الکترونیک هستید چندین گام جلو خواهید بود. برای ورود کم هزینه به بازار نور، می‌توانید در کارگاه خود فقط کار مونتاژ را انجام دهید. مثلا بدنه لامپ و همچنین بورد PCB را به صورت آماده (برای مدلی خاص از لامپ‌های طراحی شده) خریداری کنید و مونتاژ ال‌ای دی‌های نورانی، پاتروم و منبع تغذیه و مبدل ولتاژ را خودتان انجام دهید.

بعد از انجام تست‌های کیفیت و بسته بندی می‌توان محصول را روانه بازار کرد. دریافت مجوز تاسیس و بعد مجوز بهره برداری از سازمان صنعت اولین گامی است که بعد از آشنایی با کسب و کار و مسائل فنی و همچنین نوشتن طرح تجاری باید انجام دهید. به این ترتیب در هزینه‌های دستگاه‌های گران قیمت تزریق و تراش برای ساخت بدنه لامپ صرفه جویی می‌شود. در این حالت می‌توانید مراحل آموزش، تجهیز کارگاه و دریافت مجوز و خرید مواد اولیه را با کمتر از 10 میلیون تومان پشت سر بگذارید. یاسر صمدی، کسی است که در مشهد این کار را کرده است و اکنون وارد بازار نور شده است. هفته بعد تجربه او را مرور خواهیم کرد. 

3. خدمات نورپردازی؛ یک تجربه
البته این ابتدای راه است؛ فروش محصولات و لامپ‌های تولیدی در میان محصولات وارداتی و محصولات متنوع بیش از 70 واحد تولیدی کار آسانی نیست. باید از همان ابتدای تولید به فکر بازاریابی و فروش هم باشید. به همین خاطر فعالان این حوزه همواره ارائه خدمات نورپردازی را در کنار تولید و یا قبل یا بعد از آن مدنظر داشته اند. مشتری این نوع خدمات معمولا شهرداری‌ها ، شرکت‌های ساخت و ساز و یا صاحبان منازل یا مجتمع‌های مسکونی هستند. 

اگر کار با ال‌ای دی را آموخته باشید، در کنار یک تیم طراح و متخصص می‌توانید پروژه‌های نورپردازی شهری و شخصی را با حاشیه سود مناسب انجام دهید. مصطفی صاحبی، یک جوان برق خوانده پرتلاش است که اکنون مدیرعامل یک شرکت مهندسی در حوزه نورپردازی و روشنایی است. او کارش را در مقیاس کوچک و از خانه شروع کرد و ابتدا تولید انواع لامپ‌های ال‌ای دی را در دستور کار قرار داد. او که کارش را از سال 89 آغاز کرد حالا با مجموعه مهندسی اسپارک، پروژه‌های بزرگ نورپردازی شهری را در نقاط مختلف مشهد انجام می‌دهد. تجربه 7 ساله آنها ممکن است برای شما مفید باشد.

جوانانِ عاشق دانش روز وارد این حوزه شوند
مصطفی صاحبی که کار را از تولید لامپ‌های ساده شروع کرده حالا انواع محصولات مثل چراغ‌های دفنی، استخری، آبنما و انواع پروژکتور را تولید می‌کند. وی در مورد تولید لامپ‌ها  از واردات گلایه دارد و می‌گوید که واردات محصولات کم کیفیت و ارزان کار را سخت می‌کند. اما در حوزه طراحی و نورپردازی شرایط مناسب است. مراحل و ادوات تولید محصولات؛ از تزریق آلومینیوم و تراش کاری و رنگ تا طراحی و ساخت PCB و لحیم کاری و مونتاژ را معرفی و تصریح می‌کند که در صورت برون سپاری تولید قطعاتی که نیاز به دستگاه‌های صنعتی دارد، با کمتر از 50 میلیون تومان می‌توان وارد حوزه تولید محصولات و عرضه خدمات نورپردازی شد.

در غیر این صورت سرمایه لازم به 2 میلیارد تومان هم می‌رسد. می‌گوید که بازگشت سرمایه در این کار حدود 6 ماه است که مدتی معقول و منطقی است. وی ورود به این حوزه را به جوانانی که تمایل به فراگیری دانش روز داشته و البته پشتکار و صبر فراوان دارند پیشنهاد می‌کند. بازار LED؛ از تولید لامپ‌ها  تا خدمات نورپردازی در انتظار چنین جوانانی است که رویاهای بزرگ دارند اما می‌دانند که باید گام به گام به پیش روند و مسیری واقعی برای خود تعریف کنند. 

ایده‌های آینده
4. ساخت تابلوهای ثابت و روان تبلیغاتی

ایده چهارم امروز کسب و کار ارائه خدمات طراحی، ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی است. حتما جلوی مغازه‌ها  و فروشگاه‌ها  و روی سردر آنها تابلوهای چشمک زنی را دیده اید که نام فروشگاه یا محصولات آنها را نمایش می‌دهد. اگر دقیق تر نگاه کنید LED‌های کوچک را می‌بینید که به طور منظم چیده شده و روشن و خاموش می‌شود تا نوشته یا تصویری را ایجاد کند. سرمایه گذاری در ارائه این خدمات هم می‌تواند برای شما ایده جذابی باشد. البته نیاز به یادگیری برنامه نویسی هم دارید که  کاری نشدنی نیست. هفته بعد درباره این مهارت‌ها  و همچنین حساب و کتاب اقتصادی این کسب و کار خدماتی مرتبط با دیودهای نورانی صحبت خواهیم کرد. همچنین تجربه یاسر صمدی از جوانان خوش ذوق تولیدکننده لامپ ال‌ای دی را مرور می‌کنیم. علاوه بر آن درباره تولید محصولاتی مثل چراغ اضطراری‌های ساده و نوآورانه مثل تصویر فوق صحبت خواهیم کرد.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

افراد بیشتر و بیشتری برای پیدا کردن کالاها و خدمات مورد نیاز خود به جست‌وجوی اینترنتی می‌پردازند. به همین دلیل است که باید حضوری قدرتمند در اینترنت داشته باشید تا این درصد قابل توجه از مشتریان بالقوه را از دست ندهید.

البته با افزایش میزان کاربران گوشی‌های هوشمند و سهولت استفاده از این ابزارها، جای تعجب نیست که اکنون میزان جست‌وجوهای اینترنتی از طریق موبایل از جست‌وجوهای کامپیوتری پیشی گرفته است. زمانی که به جست‌وجوی اینترنتی می‌پردازیم (چه برای یافتن آدرس یک کسب‌وکار یا ساعت‌های کاری یا حتی یافتن ایده‌ای برای گذراندن تعطیلات)، کسب‌وکارهایی که اطلاعاتشان در نتایج جست‌وجوی ما به نمایش درنمی‌آیند، فرصتی طلایی را برای فروش از دست می‌دهند. در این میان، کسب‌وکارهایی که اطلاعاتشان در نتیجه جست‌وجوها به نمایش درمی‌آید، اما وب‌سایت‌شان برای کاربران موبایل متناسب‌سازی نشده، نه تنها از رقبای خود عقب می‌افتند، بلکه امکان تعامل با مشتری بالقوه را هم از دست می‌دهند. به گزارش دنیای اقتصاد، کاربرد موبایل، تنها دسترسی آنی نیست. امروزه موبایل تنها در مسیرهای رفت‌وآمد و خارج از خانه به‌کار نمی‌رود. آنگونه که موتورهای جست‌وجو، از جمله گوگل عنوان کرده‌اند، بسیاری از جست‌وجوهای اینترنتی با موبایل، در خانه انجام می‌شوند. موبایل تبدیل به ابزاری شده که استفاده از آن آسان است و به همین دلیل، حتی در مواقعی هم که کامپیوتر در دسترس است، استفاده از آن متداول‌تر است.براساس آمارهایی که از ایالات متحده آمریکا به دست آمده، میزان جست‌وجوهای اینترنتی با استفاده از کامپیوتر در این کشور، در هر سال 6 درصد کاهش می‌یابد. دلیل این موضوع چه اکراه افراد برای بلندشدن از روی مبل باشد و چه بی‌تمایلی آنها برای بالا آمدن سیستم‌عامل لپ‌تاپشان، میزان جست‌وجوهای اینترنتی آنها با موبایل را افزایش داده است؛ جست‌وجوهایی که از اخبار تا غذا را در برمی‌گیرند.براساس گزارش‌های گوگل، بیشترین جست‌وجوی افراد در دسته‌های هنر و سرگرمی، اخبار و دانش عمومی انجام می‌شود. با این حال، جست‌وجوی موبایل بستگی به شرایط دارد و با توجه به زمان جست‌وجو یا موقعیت جغرافیایی فرد، تغییر می‌کند؛ به‌عنوان مثال، افرادی که رستوران‌ها را جست‌وجو می‌کنند یا در وسیله نقلیه هستند یا سر کار.

روی موقعیت جغرافیایی متمرکز شوید

موتورهای جست‌وجو، جای کاتالوگ‌ها و دفترچه‌های تبلیغاتی را گرفته‌اند. دیگر برای یافتن محلی در نزدیکی خود، لازم نیست که جست‌وجوهای اینترنتی را براساس هر مکان، مرتب‌سازی کنید؛ بلکه جی‌پی‌اس گوشی هوشمند ما می‌تواند از موقعیت جغرافیایی ما استفاده کرده و نتایج جست‌وجو را براساس «نزدیکی» به نمایش درآورد. فرض کنید که جست‌وجوگر موبایل خود را باز کرده و واژه «قهوه» را جست‌وجو می‌کنید. در این حالت، نه تنها لینک‌های مرتبط با قهوه به نمایش درمی‌آیند، بلکه می‌توانید محل آنها را هم مشاهده کرده و نتایج جست‌وجو را براساس معیاری مانند «در شعاع یک کیلومتر» فیلتر سازید.

روی این سهولت جست‌وجو، مدت‌ها کار شده تا «کلیک‌ها» بهبود یابند و جست‌وجوی محلی تبدیل به یکی از متداول‌ترین رفتارهای گوشی‌های هوشمند شود. پژوهش جدیدی که به وسیله گوگل منتشر شده، نشان‌دهنده آن است که 84 درصد از جست‌وجوهای انجام گرفته به وسیله کامپیوتر یا تبلت براساس موقعیت و مکان کاربر بوده و این رقم برای جست‌وجوهای موبایل به 88 درصد می‌رسد. اما مهم‌تر از این آمارها، رفتارهای مصرفی افراد پس از یافتن موارد مورد جست‌وجویشان است. پژوهش‌ها نشان داده 34 درصد از مصرف‌کنندگانی که از جست‌وجوی محلی در کامپیوتر یا تبلت خود استفاده کرده‌اند، به مرکز فروش یکی از کسب‌وکارهای یافت‌شده، رفته‌اند. این رقم برای کاربران گوشی‌های هوشمند برابر با 50 درصد است. میزان فروش هم نشان‌دهنده قدرت جست‌وجوهای محلی است. 80 درصد از جست‌وجوهای محلی انجام شده به وسیله گوشی‌های هوشمند تا یک روز پس از آن منجر به انجام خرید شده است؛ درحالی‌که تنها 7 درصد از جست‌وجوهای غیرمحلی به خرید می‌انجامند.

اما علاوه‌بر حضور پررنگ در اینترنت، ویژگی‌های دیگری هم وجود دارد که می‌تواند شانس موفقیت کسب‌وکارها را در جذب مشتریان افزایش دهد. مشتریان باید بتوانند پس از یافتن کسب‌وکار مدنظر خود، تنها با یک لمس صفحه، «مسیر» رسیدن به آنها را یافته، با آنها «تماس» گرفته یا بتوانند به «وب‌سایت» آنها دسترسی پیدا کنند. همان‌طور که پیش از این هم گفته شد، وب‌سایت کسب‌وکارها هم باید برای سهولت مطالعه در موبایل، متناسب‌سازی شده باشند. اطلاعات بسیار مختصر و مفید، با فونت‌هایی درشت و خوانا و یک طراحی جذاب هم باید برای آنها فراهم شده باشد. مشتریان احتمالا در بازه‌ای یک تا 2 دقیقه‌ای در مورد خرید کالا و خدمات از شما تصمیم‌گیری می‌کنند و شما برای متقاعد ساختن آنها فرصت زیادی نخواهید داشت. موضوع دیگر آن است که 59 درصد از جست‌وجوها برای کسب‌وکارهای محلی، بدون پیش‌زمینه ذهنی انجام می‌شوند. وجود میانبرهای کافی و کارا در اینترنت و نتایج جست‌وجو باعث می‌شود که شانس به دست آوردن این بازار 59 درصدی افزایش یابد.

با اطلاعات دقیق‌تر و تسهیل بیشتر اشتراک‌گذاری داده‌ها، نتایج جست‌وجو هم اطلاعات متناسب‌تری به مخاطبان خود ارائه می‌کنند. سه دلیل عمده‌ای که مشتریان را وادار می‌سازد با کسب‌وکارهای نمایش داده شده در صفحه نتایج جست‌وجو، تماس بگیرند، به این صورت است: بررسی ساعات کاری کسب‌وکارها (52 درصد)، رزرو یا تعیین وقت قبلی (51 درصد) و پرس‌وجو درباره موجودی کالا یا امکان ارائه آنها در آینده نزدیک (47 درصد). تا حد امکان باید این اطلاعات را هم به شکلی سهل‌الوصول در وب‌سایت ارائه کرد و آنها را در صورت نیاز، به‌روزرسانی کرد. در این میان، اپلیکیشن‌های مشتری‌محوری در حوزه‌های مختلف (به‌ویژه برای غذا و رستوران) در حال گسترش هستند که این اطلاعات را هم نمایش می‌دهند تا مشتری بتواند با سرعت و سهولت بیشتری انتخاب خود را انجام دهد. ارائه این اطلاعات را به آنها فراموش نکنید!


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

خلاقیت یکی از ویژگی های اساسی کارآفرینان موفق است. شما می توانید از خلاقیت خود برای ساختن یک طرح کسب و کار تجاری یا برای حل کردن مشکل خاصی استفاده کنید. در واقع به عنوان یک کارآفرین می توانید یک کسب و کار ایجاد کنید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، در اینجا به ۱۵ایده کسب و کار منحصر به فرد برای کارآفرینان خلاق اشاره می کنیم.

1- فروش صنایع هنری

اگر شما یک هنرمند باشید می توانید نقاشی کنید و نسخه های نقاشی ها و چاپ های اصلی کار خود را به فروش برسانید، یا حتی با به نمایش گذاشتن آن هنرها در نمایشگاه های هنری محلی آنها را در معرض دید همگان قرار دهید و آثار دستی و هنری خود را به فروش برسانید، همچنین می توانید به فروش آثار خود در سایت هایی مانند Etsy اقدام کنید.

2- عکاسی در جشن ها

اگر به عکاسی علاقه مند و توانایی و مهارت عکاسی را داشته باشید می توانید به صورت مستقل شروع به کار کنید و با ارائه خدمات عکاسی در مجالس یک کسب و کار سودآور برای خود ایجاد کنید. باید بدانید برای داشتن این شغل باید کمی بیشتر کار کنید.

3- جواهرساز

شما همچنین می توانید خلاقیت خود را برای ساخت زیورآلات به کار گیرید، مانند گردنبند و گوشواره. بنابراین می توانید از سیم، مهره یا شمار دیگری از مواد دیگر برای جواهرفروشی منحصربه فرد خودتان استفاده کنید و سپس آن را به صورت آنلاین یا در بوتیک های محلی یا در برنامه های خاصی به فروش برسانید.

4- طراحی لوگو

به کارآفرینان خلاق که می خواهند با صاحبان کسب و کار دیگر کار کنند، می توانید خدمات طراحی را ارائه دهید که در آن به کسب و کارها کمک می کنید تا نام تجاری خاص آنها را به عنوان لوگو و نیز بسته بندی محصولاتشان را طراحی کنند.

5- نوازنده

اگر شما در هرگونه ابزار موسیقی مهارت دارید، می توانید یک کسب و کار را به عنوان یک نوازنده ایجاد کنید. شما می توانید این مهارت خاص خود را به عنوان مربی موسیقی به کارآموزان آموزش دهید یا در ساخت آلبوم های موسیقی کمک کنید.

6- وبلاگ نویس

نویسندگان و طراحان محتوا های خلاق، باید بدانند وبلاگنویسی یک فرصت کسب و کار مناسب برای کارآفرینان در زمینه های مختلف و زمینه های مورد علاقه شان است تا بتوانند به وسیله وبلاگ شان بازاریابی کنند.

7- تولید محتوا برای وبلاگ شرکت های بزرگ

ارائه محتوا برای وب سایت ها برای جذب بیشتر بازدیدکنندگان آن سایت راه مناسبی برای نوشتن و کسب درآمد است.

 

8- طراحی برنامه های موبایل

این روزها موسسات و سازمان های بسیاری در کسب و کار خود به دنبال طراحی اپلیکیشن اختصاصی برای گوشی های همراه هستند. برای کسانی که حداقل تا حدودی در تکنولوژی باهوش هستند، ایجاد برنامه های موبایل در سال های اخیر به یک میدان رقابتی بزرگ تبدیل شده است. شما می توانید خدمات خود را در زمینه طراحی برنامه ها برای کسب و کار ارائه دهید، یا حتی برنامه های خود را برای فروش ایجاد کنید.

9- نماینده فروش به صورت آنلاین

برای این کار لازم نیست محصولات و خدمات خود را به منظور ایجاد خلاقیت ارائه دهید. شما می توانید آیتم های دست دوم را نگه دارید و سپس با عکاسی از آنها و استفاده از مهارت نوشتن خود برای فروش یا نمایش این موارد به مشتریان بالقوه آنلاین بهره بگیرید. یا نمایندگی فروش یک شرکت را به صورت آنلاین برعهده بگیرید که در این نوع نمایندگی فروش، شما با خرید امکانات میزبانی وب از شرکت اصلی و ایجاد حساب کاربری مختلف در فضا های مجازی نسبت به فروش محصولات اقدام و در مقابل از شرکت مورد نظر کمیسیون دریافت کنید.

10- طراحی داخلی منازل

طراح داخلی وضعیت داخلی ساختمان را طراحی و سازماندهی می کند. اگر مهارت های خلاقانه و عملی خوبی در کار طراحی و چیدمان منازل، شرکت ها و نمایشگاه ها دارید ممکن است بتوانید کسب و کار طراحی را برای مشتریان آغاز کنید.

11- طراحی فضای سبز

 برای این کار نیاز به تخصص دارید پس اگر این مهارت را کسب کرده اید و ترجیح می دهید به کار طراحی خارج از منزل بپردازید، می توانید محیط محوطه ساختمان ها و فضای باز را برای مشتریان طراحی کنید.

12- معامله کننده اشیای هنری و قدیمی

همچنین می توانید به عنوان یک معامله گر اشیای هنری و با ارزش کسب و کار خود را شروع کنید. برای این کار نیاز به یک چشم مشتاق برای شناخت هنر و نیز سرمایه کافی برای خرید قطعات هنری دارید. شما به عنوان مجموعه دار اشیای قیمتی ارزش آنها را به خوبی می دانید پس می توانید آنها را با افراد دیگر تبادل یا خریدوفروش کنید، همچنین افراد بسیاری هستند که مشتاق خرید اشیای قدیمی و آنتیک اند.

13- چاپ روی پارچه یا محصولات تبلیغاتی

این کار می تواند به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم انتخاب شود. شرکت های بسیاری برای تبلیغات روی محصولات خود نام تجاری خود را چاپ می کنند. این چاپ یک قالب هنری محبوب است و شما می توانید برای سفارشی کردن تی شرت ها و لوازم جانبی و... به کار گیرید و حتی برای فروش محصولات خاصی با استفاده از این چاپ ها به صورت آنلاین یا در بازارهای محلی استفاده کنید.

14- طراح لباس

شما همچنین می توانید لباس های را از ابتدا طراحی کنید و سپس طرح های خود را به مشتریان ارائه دهید تا روی آن طرح ها کار کنند و این گونه خط تولید خود را در فروشگاه ها یا بوتیک ها پیدا کنید یا حتی خودتان با استفاده از این طرح ها، لباس هایی تولید و به بازار عرضه کنید.

15- سبک شخصی

اگر لزوما قصد نداشتید لباس را طراحی کنید، اما هنوز هم به مد علاقه مند هستید، می توانید یک کسب و کار را به عنوان یک سبک شخصی ایجاد کنید تا به مشتریان کمک کند تا سبک شخصی لباس خود را طراحی کنند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

شاید همه بر این عقیده استوار باشند که حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیز مردم، از خورد و خوراک‌شان نمی‌گذرند؛ بنابراین آنچه با شکم در ارتباط است، همیشه بازارش رونق دارد. نمونه آن نیز ساندویچی است.

این غذای فوری یا زودغذا، عنوانی است برای غذاهایی که به سرعت طبخ و آماده می‌شوند. انواع ساندویچ به ویژه همبرگر، از فست فودهای رایج هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در سال‌های اخیر، سخت شدن شرایط اقتصادی کمی تا قسمتی روی ذائقه غذایی مردم تاثیر گذاشته اما خوشبختانه تنوع فست‌فودها و ساندویچ‌ها آن‌قدر بالاست که به راحتی خود را با انتظارات مشتریان انطباق می‌دهد. البته این شغل نیز، مسئولیت‌ها و دردسرهای خود را دارد. اما اگر هم صبر و حوصله و هم کمی سلیقه و برخورد خوب داشته باشید، پس می‌توانید در این حرفه موفق شوید و چند نفر دیگر را نیز به عنوان یک کارآفرین مشغول کار کنید. یک کار خوشمزه! در حال حاضر ساندویچ‌فروشی به تدریج در ایران به صورت یک شغل عمومی و گسترده درآمده است و برندهای ایرانی توانسته‌اند جای خود را در میان مردم باز کنند. تنها باید ساندویچ‌فروشان با افزایش کیفیت بتوانند مشتری‌های خود را جذب و حفظ کنند. بازار فست فود یا به عبارتی ساندویچ‌فروشی در ایران در حال گسترش است البته به شرطی که بسترلازم برای کارآفرینان نیز فراهم شود.

ساندویچ؛ غذایی فوری

«آقا ساندویچ می‌خواهید، نداریم»؛ صاحب مغازه اصلا پشت سرش را نگاه نمی‌کند و این را می‌گوید. می‌خواهم جوابش را بدهم که آخه هشت صبح کی ساندویچ می‌خوره؟ اما یک لحظه خاطرات دوران سربازی در شیراز مثل برق از جلو چشمم رد می‌شود. یاد آقا فیروز می‌افتم که مردی 30 و چند ساله بود و یک ساندویچی داشت نرسیده به جایی که شیرازی‌ها به اسم «کلبه» می‌شناسند. روز و شب نمی‌شناخت و همیشه باز بود. صبح ساعت هشت، شیفت گشت را که تحویل می‌دادیم به سمت فیروز راه می‌افتادیم. «آقا فیروز! سه تا همبرگر، مال من تپل باشه»؛ این را می‌گفتم و با بچه‌ها ساندویچی را می‌گذاشتیم روی سرمان. «چشم جناب سروان»، خودش می‌دانست منظورم از تپل چیست. فکر کنم باید اضافه وزنم را که 10 کیلو است، مدیون فیروز و ساندویچ‌هایش باشم.

«آقا گفتم ساندویچ نداریم» تشر صاحب ساندویچی، رشته افکارم را پاره می‌کند. وقتی می‌گویم خبرنگار هستم، می‌گوید: «پس کو دوربینت؟» من می‌مانم وتوضیح که روزنامه و خبرگزاری با صدا و سیما فرق می‌کند.

جواد، صاحب ساندویچی کوچک و تمیزی است که سر در مغازه‌اش، بنر یکی از برندهای مطرح تولید ساندویچ را نصب کرده است. «مردم از هرچه بگذرند، از شکم نمی‌گذرند». این را جواد می‌گوید و ادامه می‌دهد:« ساندویچ و فست فود، ارتباط مستقیم با شکم دارد؛ پس همین می‌شود که ما بازار خودمان را داریم، چه در پس کوچه و چه در یک فوت کورت. خوش خوراکی، خصلت ما ایرانی‌هاست و همیشه به دنبال طعم‌ها و مزه‌های جدید و جذاب بوده‌ایم و دنیای ساندویچ و فست فود نیز که دریای تنوع است و هر روز یه شاهکار جدید خلق می‌شود».

تقاضا برای این بازار همیشگی است

وی می‌گوید: با این رشد جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا و کمبود وقت برای مردم، طبیعی است که تقاضا برای این بازار همیشگی باشد و فارغ از برخی مسائل و گرفتاری‌ها، می‌توان ساندویچی و فست فود را جزو کسب و کارهای سودآور حساب کرد و این شغل، نه تنها بازار خودش را دارد بلکه سبب رونق بقیه مشاغل نیز شده است مانند تولید نوشابه و ماء الشعیر، نون ساندویچ، خیار شور، قارچ، انواع سس و ... . نکته دیگر که این فعال عرصه ساندویچ و فست فود به آن اذعان دارد، این است که شاید به جهت نبود امکانات مناسب برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت، خوردن ساندویچ در واقع به نوعی تفریح برای مردم تبدیل شده است.

نحوه راه‌اندازی یک مغازه ساندویچ‌ فروشی

از جواد می‌پرسم چگونه شغلش را آغاز کرده است؟ می‌گوید: «کارم را از شاگردی یه ساندویچی کوچک در دانشگاه‌های شهرهای اطراف تهران شروع کردم. اولش از ناچاری و بیکاری بود ولی کمی بعد علاقه‌مند شدم. بعد که صاحب ساندویچی، کار را رها کرد، خودم رفتم صحبت کردم و کل کار را گرفتم. اولش سخت بود ولی بعد کم کم کاملا بر اوضاع مسلط شدم. در این کار غیر از ساندویچ خوبی که دست مردم می‌دهید، باید اخلاق‌تان نیز خوب باشد و درخواست مردم را برآورده کنید». یادتان باشد چون تقاضا برای این بازار همیشگی است، پس اگر خوب کار کنید و در کارتان کم نگذارید، بدون شک کسب و کار شما نیز همیشگی خواهد بود.

مکان‌یابی، مهم‌ترین موضوع

بیشتر فعالان عرصه تولید ساندویچ معتقدند که برای شروع و داشتن کسب و کار موفق، مکان‌یابی، مهم‌ترین رکن است و از همین رو مکان‌های شلوغ مانند بازارها، پاساژها، مراکز تجاری، دانشگاه‌ها و مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها در اولویت است.

تازه‌کارها بخوانند

بهتر است اگر تازه‌کار و ناشناخته هستید، مکان کوچکی را اجاره کنید که یک آشپزخانه و البته جایی برای نشستن داشته باشد یا حداقل در مکانی باشد که محلی برای نشستن در نزدیک آن باشد؛ این‌گونه‌ در بسیاری از هزینه‌ها مانند اجاره و قبض برق صرفه‌جویی می‌کنید.

طراحی صحنه و آکسسوار، مهم‌ترین ابزار برای رونق

البته این نکته حایز اهمیت است که در تهیه مکان، به تمیزی آن و عدم مشکلات ناشی از فاضلاب، لوله کشی آب، تمیزی دیوارهاو به رنگ محیط توجه کرده و ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر بگیرید. میز و صندلی مناسب و چیدمان خلاقانه را نیز فراموش نکنید، همچنین دکوراسیون و استفاده از نورپردازی به شدت در جذب مشتری موثر است. به طور خلاصه «باید متفاوت باشید».

مهم‌ترین موارد در اداره ساندویچی

بهرام، یک ساندویچ فروشی کوچک در اطراف مرکز فروش اسباب بازی و لوازم و مایحتاج نوزادان دارد. او می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موارد در اداره ساندویچی، رعایت بهداشت است. شما حتما باید گواهی بهداشت داشته باشید و البته در هنگام گرفتن عوارض، راحت یقه شما را می‌گیرند؛ پس بهتر است در پرداخت هزینه‌های دولتی و البته رعایت نکات بهداشتی و تمیزی، دنبال راه‌های در رو نباشید.

وسایل مورد نیاز

بهرام به وسایل داخل محل کسب و کارش اشاره می‌کند و می‌گوید: برای سرخ کردن و گرم کردن خوراکی به اجاق گاز احتیاج دارید و البته به یک مایکروفر برای ساندویچ‌ها و فست‌فودهای کوچک. یخچال و فریز نیز، برای خنک نگه داشتن موادغذایی و البته نوشیدنی‌ها ضروری است. برای شستن و تمیز کردن ظرف و ظروف نیز، سینک ظرف‌شویی جزو واجبات است.

چگونگی تهیه مواد مورد نیاز برای ساندویچ

وی در مورد نوع و چگونگی تهیه مواد مورد نیاز برای تهیه ساندویچ نیز می‌گوید: گوشت چرخ کرده، پنیر، سبزیجات، نان، ظرف سالاد و ظرف سیب زمینی، قاشق و چنگال و لیوان یک بار مصرف و کاغذ یا نایلون ساندویچ از جمله مهم‌ترین موارد لازم است که مورد نیاز این کسب و کار است که البته امروز شرکت‌های مختلف از برندهای مختلف به سراغ شما می‌آیند و مواد مورد نیاز را برای شما ثبت سفارش کرده و تهیه می‌کنند و نوشیدنی نیز معمولا یک ماه قبل سفارش‌گیری و درب مغازه تحویل شما می‌شود.

تهیه منو از انواع ساندویچ‌ها

گام بعدی در این کار، تهیه یک منو از انواع ساندویچ‌ها، پیتزا، سالاد، انواع نوشیدنی و... است. می‌توانید از برخی اسامی جذاب که حس کنجکاوی مشتری را تحریک کند نیز، استفاده کنید که البته باید در این ابتکارات، حواس‌تان به قیمت‌ها نیز باشد که سبب پشیمانی مشتری از سفارش نشود.

مشتری‌‌داری، مورد توجه است

استفاده از پرسنل مناسب و آموزش دیده مانند نظافتچی، آشپز، پیش خدمت و صندوق‌دار نیز، بسیار حایز اهمیت است و البته اخلاق خوش و نیکو و مشتری‌مداری از جمله پر اهمیت‌ترین‌هاست.

تبلیغات را فراموش نکنید

امروزه تبلیغات حرف اول را می‌زند. تبلیغات را فراموش نکنید، مخصوصا از نوع بکر و خلاقانه. حتی برخی معتقدند که باید تبلیغات را قبل از شروع کارتان آغاز کنید و به عبارتی حس کنجکاوی مشتریان را تحریک کنید. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز، ظرفیت بسیاری خود برای معرفی شما به همگان است؛ به شرط استفاده از خلاقیت.

چگونه می‌توان ساندویچ فروش متمایزی شد؟

فراموش نکنید با توجه به تعدد ساندویچ فروشی، در حال حاضر برای یک کسب و کار موفق در زمینه فست فود و ساندویچ، قبل از هرچیز باید خاص و متفاوت باشید. متمایز بودن به معنی صرف هزینه گزاف نیست بلکه نیازمند مطالعه و تحقیق روی انواع ساندویچ و بازارپسندی آن در مناطق مختلف شهر با توجه به ذائقه شهروندان و تولید یک محصول پس از تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه‌هاست.البته بسیاری از فعالان این عرصه معتقدند که تمرکز بر یک محصول خاص و البته ویژه و ممتاز و افزایش روز افزون کیفیت آن می‌تواند در موفقیت شغلی شما تاثیر بسزایی داشته باشد.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

امسال غول‌های شبکه‌های اجتماعی یکی از برترین شرکت‌ها در زمینه پذیرش کارآموزان بوده‌اند.

به گزارش یونیورسیتی هرالد، کارآموزی یک پتانسیل بالقوه در زمینه شغلی هنگام اشتغال به تحصیل و بعد از فارغ‌التحصیلی است و امروزه شرکت‌های فناوری از آن به عنوان یک راهکار کارآمد در زمینه جذب استعدادهای جوان استفاده می‌کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شرکت‌های فناوری دارای برنامه مفید و موثری برای دانشجویان و کارآموزان هستند و برخلاف دیگر شرکت‌ها از این نیروها برای انجام کارهای بیهوده همچون درست کردن قهوه و کپی گرفتن از مدارک و اسناد استفاده نمی‌کنند. این شرکت‌ها شغل‌هایی چالش برانگیز با هزاران دلار حقوق ماهیانه را به کارآموزان خود محول می‌کنند.

در ذیل، پنج شرکت برتر در پذیرش کارآموزان با بالاترین درآمدها را معرفی می‌کنیم:

1. فیسبوک

بر اساس گزارش پایگاه CNBC، شرکت فیسبوک در صدر شرکت‌های جذب کارآموزان با بیشترین درآمد قرار گرفته است. این شرکت ماهیانه 8000 دلار به کارآموزان خود می‌پردازد. کار در محیطی آرام و پرنشاط و فضایی رقابتی که شرایط تمرینی و آموزشی خوبی نیز هست، از مزایای شرکت فیسبوک می‌باشد.

2. مایکروسافت

طبق گزارش فایننشیال تایمز، دومین شرکت این لیست با درآمد تقریبی 7000 دلار در ماه شرکت مایکروسافت است. شرکتی که کارآموزان در آن به بهترین شیوه قبل از فارغ التحصیلی‌شان آموزش داده می‌شوند و تیم های تجاری مشغول در مایکروسافت به کارآموزان می‌گویند که کار در شرکت بیل‌ گیتس چه حسی دارد.

3. سیلزفورس (Salesforce)

آنها شدیدا روی قدرت پردازش کارورزان خود تمرکز می‌کنند، مخصوصا در زمینه‌های مهندسی. این شرکت با فتح بازارهای بزرگ به سرعت در حال پیشرفت است. بنابراین نه تنها به کارآموزان خود ماهیانه 6450 دلار می‌پردازد بلکه آینده و امنیت شغلی‌شان را نیز تامین می‌کند.

4. آمازون

درآمد 6400 دلار در ماه همراه با آشنایی با نوابغ آمازون. این شرکت علاوه بر اختصاص این درآمد، علم روز در فضای کار را هم به کارورزان می‌آموزد. بنابراین استرس و فشار ناشی از نگرانی راجع به آینده در ذهن کارآموزان جایی نخواهد داشت.

5. اپل

میانگین پرداختی شرکت اپل نیز به کارآموزانش حدود 6400 دلار است. یکی از تجربیات قابل توجه برای کارآموزان در شرکت اپل کار بر روی آمیختن هنر و تکنولوژی است. این شرکت همچنین غذا، اسنک و حتی محل اقامت رایگان در اختیار کارورزان قرار می‌دهد.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

موسسه‌ی تحقیقاتی Visual Capitalist، در گزارش اخیر خود، وضعیت درآمدزایی ۵ شرکت برتر دنیای فناوری را در قالب نمودار ارائه کرده است.

با گذشت زمان، تغییرات مهم حال و ‌آینده‌ی دنیای فناوری، بیش از پیش به دست حداقل ۵ کمپانی مطرح این عرصه یعنی آلفابت، اپل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت اتفاق خواهد افتاد. گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، توسعه‌ی اپلیکیشن، دستیارهای صوتی و هوش مصنوعی، استریم موسیقی و ویدئو، پردازش ابری، خرید آنلاین، بازاریابی و هرچه که تصور آن را بکنید در انحصار حداقل یکی از این شرکت‌های یاد شده خواهد بود. فهرست کسب‌وکارهای نوپایی که در این مدت توسط این ۵ شرکت تصاحب شده‌اند، قابل شمارش نیست. هر کدام از این شرکت‌ها محصولات بی‌نظیری تولید می‌کنند، اما سلطه‌ی آنها بر نحوه‌ی درآمدزایی در دنیای فناوری بدون شک غیرقابل انکار است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، نحوه‌ی کسب سود هر کدام از این شرکت‌ها، گستره‌ی وسیعی را شامل می‌شود. همان‌طور که نتایج تحقیقات اخیر وب سایت Visual Capitalist نشان می‌دهد، هر کدام از این ۵ غول برتر، قلمرو امپراطوری خود را در زمین‌های مختلفی استوار کرده‌اند. کمپانی مادر گوگل آلفابت، با تمام گستردگی خود در کنار فیسبوک، اولین و برترین کمپانی‌های بازاریابی آنلاین محسوب می‌شوند. اپل نیز بدون شک یک کمپانی سخت‌افزاری است، و هر آنچه که درباره‌ی آمازون وجود دارد، در مورد تجارت و بازرگانی آنلاین است.

مایکروسافت نیز با وجود سلطه‌ی خود بر دنیای کامپیوترهای شخصی، از بین ۴ غول مطرح دیگر، بیشترین تنوع و گوناگونی منابع را در کسب درآمد و سوددهی در اختیار دارد. ویندوز به عنوان برترین محصول این شرکت، با افول بازار کامپیوترهای شخصی با چالش مواجه شده است؛ اما درآمد بخش‌های آفیس، کسب‌وکار ابری و آژور، ایکس‌باکس، تبلیغات و کسب‌وکارهای گوناگون دیگر، به نحو قابل توجهی در حال افزایش است.

برای شماهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.

بزرگان فناوری


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

کمپانی سوئدی ایکیا در زمینه تولید مبلمان و سایر لوازم منزل فعالیت داشته و یکی از بزرگ ترین شرکت های خرده فروشی مبلمان در دنیا به شمار می رود. این شرکت در سال ۱۹۴۳ توسط اینگوار کامپراد در سوئد تأسیس شد. دفتر مرکزی ایکیا در هلند واقع شده است.

چشم انداز کمپانی هایی مثل ایکیا، براساس اهدافی که آن کسب وکار در پی دستیابی به آن است، ایجاد می شود. چشم انداز، جایگاه یک کسب کار را مشخص می‎کند و بهترین راه برای رسیدن به موفقیت را نشان می دهد. مدیران ایکیا به دنبال اطمینان خاطر از دسترسی محصولات خود و راحت تر کردن زندگی روزمره مصرف کنندگان‎شان هستند. به گفته آنها، ایکیا سرمایه خود را روی ایجاد فروشگاه‎های جدید و توسعه محصول متمرکز کرده و دائما قیمت‎ها را برای رفاه حال مشتریانش کاهش می‎دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، کلیه کسب‎وکارها همچنین بیانیه ماموریتی دارند که چشم انداز آن دستیابی به تمام اهدافی است که آن شرکت در پی آن است. بیانیه ماموریت، آنچه را که یک کسب و کار قصد انجام آن را دارد و نحوه انجام آن را، دربر می‎گیرد. چشم انداز و بیانیه ماموریت، هر دو اهداف کلی شرکت را مشخص می‎کنند.

تولید مبلمان و وسایل خانگی با قیمت‎هایی مناسب، از جمله چشم اندازهای اصلی این کمپانی به شمار می‎رود. توسعه محصول ایکیا براساس تولید محصولاتی است که از لحاظ قیمت به صرفه بوده، طراحی مناسبی داشته و برای همگان در دسترس باشد. هدف ایکیا این است که روز به روز محصولاتی بهتر و اقتصادی‎تر تولید کند.

ارزش ها

داشتن چشم انداز و بیانیه ماموریت اهمیت ویژه‎ای دارد، اما یک کسب و کار به مجموعه‎ای از ارزش‎ها نیز نیازمند است.

ارزش‎ها شامل باورها و قوانینی است که فعالیت‎ها و نحوه اداره یک کسب‎وکار را تحت تأثیر قرار می‎دهد. ارزش‎های ایکیا تمام فعالیت‎های آن را هدایت کرده و بر این باور استوار است که هر فردی ویژگی ارزشمندی در وجود خود برای ارائه دارد. این ارزش‎ها به تثبیت فرهنگ سازمانی کمک می‎کند. فرهنگ شامل اعتقادات، رفتار‎ها و برنامه‎هایی است که ویژگی‎های یک کمپانی را شامل می‎شود. برای ایکیا، فرهنگ سازمان براساس روحیه کار تیمی ایجاد شده است.

یکی از راه‎هایی که ایکیا به کمک آن نیازهای مشتریان خود را درک می‎کند، بررسی منازل است. سالانه چندین خانه به وسیله این کمپانی بازدید می‎شود تا از این طریق، ایده‎های لازم برای ساخت محصولات، طبق نیاز مصرف‎کنندگان را به دست آورند.

این ایده‎ها مستقیما طی مراحل ساخت محصولات، مورد استفاده قرار می‎گیرد. به عقیده موسس این کمپانی، ملاقات با مردم در منازل‎شان، بهترین راه درک نیازها، رویاها و شرایط زندگی آنها است.

ایکیا بر این باور است که کار کردن در کنار هم مفید بوده و همکاران مشکلاتی را که به نظر غیرقابل حل می‎آیند برطرف خواهند کرد. برای مثال، از همان مراحل اولیه طراحی، تولید‎کنندگان و طراحان شامل تیم تکنیسین‎ها و کارشناسان هستند. این همکاری‎ها و درکنار هم بودن‎ها کمک می‎کند تا این کمپانی، به تولید محصولات مقرون به صرفه ادامه داده و از به روز‎ترین روش‎ها برای تولیدات خود بهره ببرد.

از جمله ارزش‎های ایکیا به این موارد می توان اشاره کرد:

آگاهی از قیمت: توجه به این ارزش، برای پایین نگه داشتن قیمت‎ها لازم است.

در کنار هم بودن: این ارزش به احترام متقابل بین کارکنان، مصرف‎کنندگان و تأمین کنندگان تأکید دارد. ایکیا مستقیما با تأمین کنندگان و داخل کارخانه ها، همکاری می‎کند.

این کار کمپانی را قادر می‎سازد تا بهترین، مقرون به صرفه‎ترین و خلاقانه‎ترین روش‎ها را برای پیاده‎سازی ایده‎های طراحی محصول ارائه دهد. به عقیده آنها، این کار به ایکیا اجازه می‎دهد تا در زمینه طراحی، بسته‎بندی و پخش، هوشمندانه‎تر عمل کند.

ارزش‎های ایکیا، این شرکت را در کلیه فعالیت‎هایش هدایت کرده و این امکان را به آنها می‎دهد تا استانداردهای بالای خود را حفظ و موفق عمل کنند.

ماموریت

ماموریت یک کمپانی براساس چشم‎انداز و ارزش‎های آن ایجاد می‎شود. ماموریت ایکیا بر توسعه بلند مدت شرکت تأکید دارد که از طریق سرمایه‎گذاری‎های آتی این شرکت حاصل شده و برای کارکنان، مصرف‎کنندگان و تأمین ‎کنندگان ایکیا سودمند خواهد بود. ایکیا بخش عظیمی از سود خود را برای ایجاد فروشگاه‎های جدید و توسعه محصول و کاهش قیمت‎ها، دوباره سرمایه‎گذاری می‎کند. ماموریت ایکیا بر تولید محصولات تجملی و گران‎قیمت بنا نشده، بلکه تولید محصولاتی است که برای عموم قابل دسترس و استفاده باشد.

استراتژی

استراتژی ایکیا همیشه بر طراحی و تولید محصولاتی تأکید داشته که با نیاز روزانه مصرف کنندگان مطابقت داشته و از لحاظ قیمت، زیبایی و اطمینان مناسب باشد. از سال ۲۰۱۶، در تمامی وسایل روشنایی این شرکت، از لامپ های ال. ای. دی استفاده شده که حدود ۲۰ سال قابل استفاده بوده و ۸۵ درصد کمتر از لامپ های معمولی، انرژی مصرف می‎کنند. از سوی دیگر، این کمپانی مصرف‎کنندگان خود را تشویق می‎کند تا از وسایلی استفاده کنند که مصرف انرژی کمتری داشته و قابل بازیافت نیز باشند. استــراتــژی‎هــای ایکیا روی کارکنانش نیز تأکید دارد.

برای مثال، هدف این کمپانی این است که نیمی از تیم مدیران خود را از میان زنان انتخاب کند.

طبق برآورد‎ها، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۵۰۰ نفر در بنیاد ایکیا عضو خواهند شد. این بنیاد، سازمان خیریه‎ای است که سالانه چندین میلیون یورو، جدا از سود این کمپانی را برای فعالیت‎های بشردوستانه هزینه می‎کند. این بنیاد به سازمان‎هایی که برای جلوگیری از کار اجباری کودکان در کشورهایی مثل هند و پاکستان تشکیل شده‎اند، کمک می‎کند.

نقاط قوت

نقطه قوت یک کمپانی، می تواند به کارشناسان بازاریابی یا منطقه‎ای که شرکت در آن واقع شده، وابسته باشد.

نقاط قوت ایکیا از این قرار است:

– یک برند قدرتمند جهانی که گروه‎های مختلف مصرف‎کنندگان را به خود جذب می‎کند. این شرکت متعهد شده که کیفیت و حجم تولیداتش در نقاط مختلف جهان یکسان باشد.

– چشم‎انداز این کمپانی این است که کیفیت زندگی روزانه مردم را بالا ببرد

– ارائه حجم گسترده‎ای از محصولات با طراحی زیبا، عملکردی مناسب و قیمتی پایین

نقاط قوت ایکیا، این امکان را به کمپانی داده که مصرف‎کنندگان متعددی را به خود جلب کند.

فرصت ها

یک کسب‎و‎کار، از نقاط قوت خود برای بالا بردن فرصت‎هایش استفاده می‎کند. ایکیا بر این باور است که تأکید این کمپانی بر حفظ محیط زیست، برای ایکیا سودمند خواهد بود.

برخی از فرصت‎هایی که ایکیا از آن‎ها بهره می‎گیرد به این شرح است:

– تقاضای روز افزون برای استفاده از محصولات سبزتر

– تقاضای روز افزون برای محصولات ارزان‎تر

ایکیا بر حوزه‎های متعددی تمرکز دارد که در بقای آن مؤثر است:

ایده‎ها و راهکارهایی برای داشتن یک زندگی آرام که به صورت آنلاین توسط این کمپانی ارائه می‎شود.

ایکیا به فکر حفظ منابع طبیعی بوده و به دنبال کاهش مصرف آب و سامان دادن به فاضلاب‎ها است.

برنامه‎های ایکیا در جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده بیشتر از انرژی‎های تجدید پذیر است. یکی از راهکارهای این کمپانی در این زمینه، کاهش میزان پروازهای کاری ایکیا و پایین آوردن میزان بسته‎بندی آن است.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

در روزگاری که کتابخوانی دوره سیاهی را پشت سر می گذارد، هستند کتاب هایی که در سال به چاپ دهم می رسند و بدون هیچ دغدغه در سبد متقاضیان خود قرار می گیرند.

به گزارش اقتصادآنلاین ، پول نیوز نوشت : همان کتاب هایی که در موسسات کنکوری و آموزشی برای ارتقای سطح دانش آموزان قرار است سیر تا پیاز درس خوانی را به دانش آموزان تفهیم کند. هر روز یک کتاب، فلش کارت، دفتر تمرین، جزوه آموزش تست زنی و... در این بازار سیاه قد علم می کند و تمام تلاش خود را برای به زمین کشیدن رقیب به کار می بندد. در میدان پررقیب آموزش و کسب و کارهایی که بر بستر آن شکل می گیرند باعث جوانه زدن میلیاردرهایی در اقتصاد کشور می شوند که گاهی مافیای بزرگ کاغذ، چاپ و حتی بازار کتاب را هم در دست می چرخانند.

بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش 998 مؤسسه غیر انتفاعی و مدرسه غیر دولتی در تهران با مجوز رسمی فعالیت می کنند، این در حالی  است که موسسات بدون مجوز در این آمار گنجانده نشده اند. این 998 مدرسه در 19 منطقه تهران پراکنده شده اند که سهم مناطقی مانند یک، دو و سه بیش از سایر مناطق است. تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی 180هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 500 هزار دانش آموز شهر تهران اعلام شده است.

مدارس غیر دولتی در کلانشهرها به یک چهارم تهران و در شهرستان های کوچک شاید به تعداد انگشت های دست باشد اما رویش این کسب و کار که قدمتی کمتر از 10 سال دارد نسل تازه ای از ثروتمندان را به اقتصاد کشور معرفی می کند. این کسب و کار مانند تمامی بنگاه های اقتصادی برای شروع نیاز به یکسری مجوزهایی دارد که باید از وزارت آموزش و پرورش، اماکن و... اخذ شود.

آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای دریافت مجوز راه اندازی یک مؤسسه آموزشی غیر دولتی به سال 87 بازمی گردد. براساس این مصوبه متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت

پ- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

ت- نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف و غیرقانونی

ث- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

ج - حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن

چ- حداقل 30 سال سن

ح - تأهل برای مردان.

نمایندگان مجلس وظایف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به  شرح زیر مصوب کردند:

الف- أخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسیس مدرسه یا مرکز

ب- تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک  سال

پ- تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش

ت- تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز

ث- پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش

ج- نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی ربط.

با تصویب نمایندگان در تبصره 1، وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، 2 میلیون  (2/000/000) ریال دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی - ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت و کمک به توسعه مشارکت در مناطق محروم هزینه شود. مجوز تأسیس صادرشده حداکثر دو سال اعتبار دارد.

مجلسی ها در تبصره 2 نیز مقرر کردند که وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملی از قبیل کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه  سال یک  بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی دریافتی اقدام و آن  را به شورای نظارت استان ابلاغ کند.

در تبصره 3 تصویب شد به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر، گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می کند.

براساس ماده 10، بانک های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از 35 تا 50 درصد از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند جهت تهیه یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

مجلسی ها به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند.

آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا  شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود. بیشترین مشتریان موسسات آموزشی اساتید و معلمان بازنشسته ای هستند که به دنبال درآمد و ثروت بیشتر می گردند.

علی حسینی، معاون آموزشی یک مؤسسه در مرکز تهران می گوید: «برای راه اندازی یک مؤسسه آموزشی متوسط باید بین 100 تا 120 دانش آموز را تخمین زد. در غیر  این صورت مدرسه باید در یک منطقه بسیار بالای شهر باشد و میزان شهریه دریافتی بین 20 تا 25 میلیون باشد.»

به گفته وی «یک مؤسسه متوسط در سال بین 7 تا 10 میلیون تومان از دانش آموزان خود شهریه دریافت می کند که اگر متوسط این مبلغ را برای 100 دانش آموز در نظر بگیریم میزان درآمد مؤسسه 800 میلیون در سال است. این در حالی  است که میزان هزینه های موجود این رقم قابل ملاحظه را تا حدی پایین می کشد.»

برای راه اندازی یک مدرسه با متوسط دانش آموز 100 نفر به یک ملک 3 طبقه با متراژ 200 متر در هر طبقه نیاز است که هزینه رهن این ملک در مناطق متوسط شهر تا مرز 500 میلیون در سال هم می رسد.

البته در صورت اجاره نیز باید به فکر پرداخت اجاره بین 20 تا 30 میلیون تومانی در ماه بود. به عبارتی بخش اعظمی از درآمد مؤسسه توسط هزینه اجاره و رهن بلعیده می شود. بخش دیگری از هزینه های یک مؤسسه دستمزد اساتید است.

به طور متوسط یک استاد از ساعتی 100 هزار تومان تا ساعتی 600 هزار تومان برای رشته های مختلف دستمزد دریافت می کند.

 میانگین دستمزد اساتید یک مؤسسه در سال به 200 میلیون تومان هم می رسد اما هزینه نگهداری و ملزومات هم بین 50 تا 60 میلیون تومان تخمین زده می شود. در این صورت می توان گفت سودی بین 50 تا 100 میلیون برای مؤسسه آموزشگاه باقی می ماند که اصلاً رقم چشمگیری نیست.

اما به گفته یکی از مدیران مدارس غیر دولتی مشهور تهران، عمده درآمد مدارس متوسط شهر که توان دریافت شهریه های بالا از اولیا نیستند از محل فروش کتاب و لوازم جانبی تأمین می شود. هر مدرسه برای فروش کتاب بین 20 تا 25 درصد پورسانت دریافت می کند.

با توجه به اینکه 10رشته مهم در مدارس تدریس می شود اگر یک مدرسه با 100 دانش آموز در سال فقط هزار کتاب برای رشته های تحصیلی به فروش برساند از هر کتاب که متوسط قیمت آن 15هزار تومان است بین 3 تا 5هزار تومان پورسانت دریافت می کند، از سوی دیگر فلش کارت ها، دفاتر تمرین، ملزومات آموزشی و... موارد دیگری هستند که از محل فروش آنها به مدیران مدارس پورسانت داده می شود.

مرتضی کریمی، مدیر یک مؤسسه آموزشی می گوید: «میزان سود خالص از درآمد موسسات مناطق متوسط شهر با تعدد دانش آموزان متوسط بین 100 تا 150میلیون تومان در ماه تخمین زده می شود.

این در حالی  است که این رقم در مناطق بالای شهر، تا 10 برابر و در مدارس صاحب نام و حتی تیزهوشان به 20 برابر هم افزایش پیدا می کند.» به گفته وی «یکی از مشهورترین مدارس تیزهوشان در شهر تهران سالانه 300دانش آموز جذب می کند که این دانش آموزان با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود بین 25 تا 30 میلیون تومان شهریه در سال پرداخت می کنند.

یک حساب سر انگشتی نشان می دهد که درآمد این مؤسسه نزدیک به 900 میلیارد تومان در سال است که در بهترین حالت بین 10 تا 12 میلیارد به عنوان هزینه دستمزد و حقوق، ملزومات اداری، هزینه های جاری، هزینه ساختمان و... پرداخت می کند.»

با توجه به اینکه کنکور برای بسیاری از خانواده ها معنی و تعبیر آینده فرزندان را دارد به هر طریق هزینه های مربوط به آن تأمین می شود.

درحالی که نزدیک به یک میلیون نفر شرکت کننده کنکور در کشور وجود دارد بازار سیاه کلاس کنکور در موسسات بسیار داغ است. این طور که در کشور ما مرسوم شده این است که دانش آموزان برای موفقیت در کنکور باید حتماً در کلاس های آموزشی زبان و تقویتی درس ها شرکت کنند و برای فهمیدن رمز و راز کتاب درسی به کتاب کمک آموزشی که از سوی مراکز آزاد منتشر می شوند رجوع کنند.

موسسات کنکوری علاوه بر کسب درآمد از محل شهریه دانش آموزان و فروش محصولاتی مانند کتاب، فلش کارت و... به دانشجویان، از طریق مشاوران آموزشی هم کسب درآمد می کنند. چهره های شناخته شده ای در عرصه آموزش خود را خداوندگار کنکور دانسته و رازهای موفقیت در کنکور را به صورت لحظه ای به فروش می رسانند.

 به همین دلیل موسسات این افراد را به خدمت گرفته و با هماهنگی یکدیگر سمینارها و رویدادهای بزرگی را برای درآمدزایی راه اندازی می کنند. تحقیقات میدانی نشان می دهد هر دانش آموز برای حضور یک روزه در این سمینارها مبالغی نزدیک به 100هزار تومان تا یک میلیون تومان را پرداخت می کند.

به طور متوسط هر سمینار با حضور 100شرکت کننده برگزار می شود که میانگین هزینه آن مبلغی نزدیک به 500هزار تومان است. با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد که این سمینارها درآمدهای بسیار بالایی برای برگزارکنندگان آن دارد. البته این سمینارها با سمینارهای آموزشی و علمی تفاوت بسیاری دارند.

 برای مثال اگر استادی سمینار جمع بندی یکی از دروس کنکور در یک ماه پایانی را برگزار می کند با روش بسیار متفاوت تری نسبت به سمینارهای انرژی درمانی و ذهن برتر برگزار می شود. به نظر می رسد که استقبال دانش آموزان از این سمینارها به حدی رسیده که بروشورهای تبلیغاتی آن تا مرز مدارس هم رسیده است.

البته این سمینارها برای تیم برگزار کننده با ارزان ترین قیمت ممکن انجام می شود. برای مثال دستمزد گران ترین سخنران سمینارها بین 10 تا 15 میلیون برای یک روز سمینار است. در این سمینار باید یک وعده غذایی به دانش آموزان داده شود که هزینه آن بین 10 تا 12 هزار تومان در بهترین حالت تخمین زده می شود،همچنین هزینه سالن بین 7 تا 10 میلیون تومان. هزینه های جانبی هم بین 5 تا 10 میلیون تخمین زده می شودکه مجموع این هزینه ها نزدیک به 60 میلیون تومان است، درحالی که یک سمینار ساده نزدیک به 100میلیون تومان درآمد ایجاد می کند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
شنبه 6 خرداد 1396  12:58 ق.ظ

۸ پیشنهاد عالی برایتان داریم تا بتوانید درآمدی که انتظارش را دارید بسازید و علاوه بر آن در خانه باشید و مجبور به حضور در یک محل کار نباشید.

اگر اشتغال در یک محیط بسته و رسمی شما را آزار می‌دهد یا اینکه به دلیل گرفتاریهای خانوادگی مثل پرستاری از بیمار یا فرزندتان مجبور به کار در منزل هستید ۸ پیشنهاد عالی برایتان داریم تا بتوانید درآمدی که انتظارش را دارید بسازید و علاوه بر آن در خانه باشید و مجبور به حضور در یک محل کار نباشید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بازده، با ما همراه باشید تا با این ۸ شغل پردرآمد خانگی بیشتر آشنا شوید.

۱.مشاور بازاریابی

اگر مدتی در صنعتی خاص مشغول به کار بوده و از تجربه کافی برخوردار هستید، چرا نقش یک مشاور بازاریابی را بر عهده نگیرید؟ می‌توانید کار خود را با ارائه خدمات به مشتری‌های آشنا آغاز کنید و کم کم کارتان را گسترش دهید.

۲. مشاغل مربوط به اینترنت

اگر به کامپیوتر و اینترنت علاقمند هستید، بد نیست اگر به شغل هایی مانند طراحی وب فکر کنید. تنها هزینه‌ای که برای شروع کار خود لازم دارید هزینه سیستم‌های کامپیوتری است.

۳. عکاسی

اگر عکاسی را دوست دارید، چرا از آن به عنوان یک شغل استفاده نکنید؟ کافی است تجهیزات و ابزار دیجیتال موردنیاز را فراهم کنید. حتی می‌توانید شغلتان را گسترش بدهید و به فیلمبرداری و آموزش عکاسی هم بپردازید.

۴. کسب و کار اینترنتی

اگر به بازار سهام و تغییر و تحولات آن علاقمند هستید، احتمالا تجارت آنلاین شغل مناسبی برای شما خواهد بود. می‌توانید در منزل بمانید و خدمات مشاوره‌ای و تجاری خود را به مشتریان ارائه بدهید.

۵. املاک و مستغلات

با کاهش و افزایش مداوم نرخ زمین و مسکن، بسیاری از مشتریان به مشاوره و کمک دلالان و کارشناسان مسکن نیاز پیدا می‌کنند. اگر در این زمینه از علاقه و تجربه کافی برخوردار هستید، می‌توانید به عنوان یک واسطه یا مشاور مسکن مشغول به کار شوید.

۶. قطعات اتومبیل

بسیاری از افراد به اتومبیل علاقمند هستند ولی نمی‌دانند که می‌توانند این علاقه را به یک شغل تبدیل کنند. شما می‌توانید با کارخانه‌ها تولید‌کننده قطعات خودرو قرارداد ببندید و به مشتری هایی که به آنها احتیاج دارند ولی چگونگی تماس با سازندگان را نمی‌دانند، خدمات ارائه بدهید.

۷. کیترینگ مواد غذایی

آشپزی هم می‌تواند یک شغل پردرآمد خانگی  باشد، حتی در داخل خانه شما! کافی است استعداد آشپزی داشته باشید، سلیقه مشتری‌ها را بشناسید و صد البته به غذا و آشپزی علاقمند باشید.

۸. باغبانی

برای باغبان بودن لزومی ندارد به باغچه‌های دیگران رسیدگی کنید و گل هایشان را آب بدهید. می‌توانید مکانی را در نظر بگیرید و علاوه بر کاشت گیاهان و گل‌های مختلف، به فروش تجهیزات باغبانی، آموزش و مشاوره مشغول شوید.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

براساس اعلام رسمی اتحادیه کباب و حلیم کشور بیش از ۵ هزار واحد فعال صنفی وجود دارد. این واحد ها بیشتر در حوزه تهیه غذا و آش، کباب و حلیم فعالیت می کنند. یکی از بزرگ ترین فعالان این صنف کترینگ ها یا همان تهیه غذاهایی هستند .

براساس اعلام رسمی اتحادیه کباب و حلیم کشور بیش از ۵ هزار واحد فعال صنفی وجود دارد. این واحد ها بیشتر در حوزه تهیه غذا و  آش، کباب و حلیم فعالیت می کنند. یکی از بزرگ ترین فعالان این صنف کترینگ ها یا همان تهیه غذاهایی هستند که وعده های غذایی را از طریق پیک موتوری به دست مشتری می رسانند و خدماتی از جنس رستوران ها را در اختیار مشتریان قرار نمی دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پول نیوز، یک کترینگ یا آشپزخانه تهیه غذا بیشتر غذاهای سنتی را در منوی خود داشته و به نسبت رستوان ها از تنوع غذایی کمتری برخوردار است. بیشتر کترینگ ها با تمرکز بر چند نوع غذا مشتریان متوسط جامعه را مخاطب خود قرار می دهند. اکثر مشتریان آنها ادارات و شرکت هایی هستند که کارمندان آن وعده غذایی ناهار را در آن سپری می کنند.

به همین دلیل غذاهایی مانند کباب کوبیده، جوجه کباب، قورمه سبزی، قیمه، لوبیا پلو، عدس پلو و  زرشک پلو با مرغ بیشترین سهم را از منوی غذای کترینگ ها در بر می گیرند. یک کترینگ مانند یک بنگاه اقتصادی است که فعالیت تولیدی دارد. به همین دلیل برای راه اندازی آن باید شرایط مختلفی را داشت.

سرمایه اولیه

برای راه اندازی یک کترینگ به یک زیر  زمین ۱۰۰ متری نیاز است  که اگر این ملک در محدوده مرکز شهر واقع شود، بین ۶۵ تا ۸۰ میلیون رهن یا با ۳۰ میلیون ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان می توان آن را اجاره کرد. البته بسته به نقطه جغرافیایی و موقعیت مکانی میزان اجاره و ودیعه متفاوت است، اما به طور کلی نباید انتظار کمتر از ۶۵ میلیون تومان رهن را داشت. از سوی دیگر یک کترینگ نیاز به وسایل آشپزی و تجهیزات آشپزخانه ای دارد که بخش عمده ای از سرمایه اولیه آن به شمار می رود.

یک کترینگ متوسط باید دو یخچال ، چهار گاز، دو دستگاه کباب زنی، ۱۰ سبد بزرگ آشپزی، چهار دیگ بزرگ،  ۱۰قابلمه، بیش از ۵۰ سیخ کباب زنی در سایزهای مختلف، ملاقه و کفگیر،  انواع چاقوها، تخته های برش، چرخ گوشت، دستگاه خمیرگیر برای کباب و . . . داشته باشد. براساس تحقیقات انجام شده مجموع این وسایل به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان پول نیاز دارد.  با یک حساب سرانگشتی برای راه اندازی یک کترینگ ساده باید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان پول داشته باشیم.

آشپزها چه می کنند؟

تحقیقات میدانی نشان می دهد که یک کترینگ متوسط باید روزانه حدود ۱۰۰ پرس غذا به دست مشتریان خود برساند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد، در غیر  این صورت فعالیت این بنگاه اقتصادی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. برای تهیه ۱۰۰ پرس غذا در هر وعده غذایی باید یک سرآشپز و دو کمک آشپز در آشپزخانه مشغول فعالیت باشند. نیروی انسانی یکی از مهم ترین هزینه هایی است که در راه اندازی کترینگ ها باید به آن توجه داشت.

 براساس تحقیقات انجام شده استخدام آشپز در کترینگ ها به اشکال مختلفی انجام می شود. البته کترینگ ها بیشتر از آشپزهای معمولی استفاده می کنند و بر خلاف رستوران ها، اعتقادی به داشتن آشپز بین المللی با مدارک مختلف آشپزی ندارند. آشپزهایی که در کترینگ ها مشغول کار می شوند، می توانند با داشتن تجربه و صلاحیت کاری کافی سرآشپزی را بر عهده بگیرند. مهم ترین تخصص های مورد نیاز سرآشپز یک کترینگ آشنایی با غذاهای سنتی ایرانی، تسلط به طعم های مختلف، کباب زنی حرفه ای و سرعت و دقت در کار است.

در کنار یک سر آشپز دو کمک آشپز که به اصطلاح تخته کار نامیده می شوند، کار می کنند. تخته کار بیشتر وظایفی مانند آماده سازی گوشت لازم برای کباب ها، خورشت ها و سایر غذاها را بر عهده دارد. در کترینگ ها بیشتر مسئولیت بر دوش کمک آشپز اول است. اوصولا کباب کوبیده و جوجه کباب مهم ترین غذاهایی هستند که در کترینگ ها سفارش داده می شوند و کمک آشپز اول مسئولیت تهیه این دو غذا را بر عهده دارد.

براساس تحقیقات انجام شده، حدود ۲۵ درصد سفارشات کترینگ ها را کباب کوبیده،  ۳۰ درصد جوجه کباب، نزدیک به ۲۰ درصد زرشک پلو با مرغ و ما بقی را غذاهای خورشتی در بر می گیرند.

تحقیقات میدانی نشان می دهد که در کترینگ ها سر آشپزها ماهانه حدود دو و نیم تا ۳ میلیون و کمک آشپزها دو تا دو و نیم میلیون دستمزد می گیرند. مابقی نیروی کار کترینگ ها که تخصص خاصی هم ندارند، اکثرا براساس مصوبه وزارت کار حقوق دریافت می کنند.

یک کترینگ متوسط با ارائه ۱۰۰ پرس غذا در هر وعده نیاز به یک سر آشپز، دو کمک آشپز و سه کارگر ساده دارد. هر سرآشپز به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون تومان، کمک آشپزها ۲ میلیون تومان و کارگران ساده ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند. به عبارتی صاحب یک کترینگ باید ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد بپردازد. لازم به ذکر است که درآمد آشپزهای رستوران های سطح بالا و لوکس و سرآشپزها بسیار بیشتر بوده و شاید بتوان گفت به ماهی ۵ الی ۶ میلیون  هم می رسد.

کترینگ ها در چه مکان هایی مستقر هستند؟

بیشتر تصور می شود که کترینگ ها در محل هایی نزدیک به ادارات دولتی و در مراکز اصلی شهر فعالیت  کنند؛ این در حالی  است که در تحقیقات انجام شده مشخص شد کترینگ ها در چند سال اخیر به دلیل بالا رفتن هزینه اجاره ها و قیمت املاک فعالیت خود را محدود به این مناطق نکرده اند. کترینگ ها بیشتر در زیرزمین هایی در تمامی نقاط شهر می توانند فعالیت کنند. عمده سفارش هایی که یک کترینگ بر پایه آن فعالیت می کند از سوی ادارات و سازمان ها است.

کترینگ ها از طریق بازاریابی با این ادارات قراردادهایی را منعقد می کنند که بر پایه این قراردادها تخفیف هایی هم به ادارات ارائه می شود و به صورت منظم از طریق منوی مقرر شده غذای روزانه ارسال می شود، اما در حالت دیگری هم کترینگ ها در نزدیکی محل ادارات و سازمان های مختلف فعالیت و با تمرکز بر کیفیت بالای غذا و قیمت مناسب تلاش به جذب مشتری می کنند. در حال حاضر کترینگ ها ترجیح می دهند که یک شرکت را به عنوان مشتریان ثابت داشته و روزانه غذای آن را تامین کنند.

بررسی های میدانی صورت گرفته نشان می دهد محدوده ونک، ولیعصر از چهارراه تا بالاتر از پارک ساعی، هفت تیر، سهروردی، سعادت آباد،  ستارخان، توحید و محدوده انقلاب بیشترین کترینگ ها را در خود جای داده است. این در حالی  است که در مناطق یک و دو کمترین کترینگ ها مشاهده می شود. البته مناطق شرقی تهران هم کترینگ های کمتری را در خود جای داده اند.

هزینه های جاری

علاوه بر حقوق و دستمزد یک کترینگ برای گذران امور خود باید هزینه های جاری مختلفی را بپردازد. این هزینه ها که بیشتر برای تامین مواد اولیه، حفظ و نگهداری وسایل و مواد غذایی و سایر امور پرداخت می شوند، بخش عمده ای از درآمد یک کترینگ را می بلعد.

براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته هزینه های جاری یک کترینگ به کیفیت مواد اولیه، کیفیت دستگاه ها، مهارت نیروی انسانی متخصص و . . . بستگی دارد. از این رو نمی توان هزینه های جاری یک کترینگ را به صورت دقیق تخمین زد. یک کترینگ متوسط برای رسیدن به سود دهی باید روزانه حدود ۱۰۰ پرس غذا تهیه و به دست مشتری برساند. هر پرس غذا به صورت متوسط ۷ هزار تومان قیمت گذاری می شود که نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان آن هزینه و مابقی سود است.

مدیر یک کترینگ در خیابان هفت تیر می گوید: «اگر هر پرس غذا زیر ۴۰۰۰ تومان سود داشته باشد، نباید به ادامه کار امیدی داشت.» وی معتقد است از این ۴۰۰۰ تومان باید هزینه های سالانه مانند بیمه، مالیات، خسارات و . . . پرداخت شود.

این فعال صنفی می گوید: با یک حساب سر انگشتی هر کترینگ اگر از هر پرس غذا ۴۰۰۰ تومان سود به دست آورد با احتساب ۱۰۰ پرس غذا در روز، سود خالص آن روزانه ۴۰۰ هزار تومان است که ماهانه ۱۲ میلیون تومان می شود. البته این رقم با توجه به تعداد روزهای تعطیل و کم و زیاد شدن مشتریان بسیار متغیر بوده و نمی توان به صورت قطعی آن را تایید کرد.

مواد اولیه مورد نیاز

در تحقیقات میدانی انجام شده نزدیک به ۴۰ کترینگ به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. اکثر قریب به اتفاق صاحبان این کترینگ ها عنوان می کنند که برای تهیه هر پرس غذا باید میزان مواد اولیه دقیقی را به کار برد. بر همین اساس هر یک کیلو برنج برای شش نفر، هر خورشت هم نیاز به ۵۰ گرم گوشت و ۳۵ گرم حبوبات دارد.

همچنین برای کباب کوبیده بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ گرم گوشت قرمز و برای جوجه کباب بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ گرم گوشت مرغ مورد نیاز است. البته این مواد اولیه به همراه روغن، انواع ادویه ها، سیب زمینی، مواد تزیینی مانند هویج، کلم، فلفل دلمه ای، پیاز و . . . به قیمت مواد اولیه مورد نیاز اضافه می کنند،  اما آنچه از برآیند صحبت مدیران کترینگ ها بر می آید اگر یک کترینگ متوسط را در نظر بگیریم روزانه نزدیک به ۳۰ کیلوگرم گوشت قرمز -که طبیعتا از گوشت گوساله استفاده می شود- نیاز دارد.

همچنین بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم گوشت مرغ مورد مصرف یک کترینگ است و بین ۱۸ تا ۲۰ کیلو برنج و به صورت معمول پنج کیلو روغن در کترینگ استفاده می شود.

پیک موتوری ها

هر کترینگ در کمترین حالت نیاز به دو پیک موتوری دارد. بیشتر کترینگ ها مانند سابق دیگر حقوق ثابت برای پیک موتوری ها در نظر نمی گیرند بلکه در حال حاضر هر پیک موتوری از هر پرس غذایی که به دست مشتری می رساند بین ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان پورسانت یا دستمزد دریافت می کند. این پورسانت بیشتر به زود رساندن غذا به دست مشتری بستگی دارد. هر پیک موتوری می تواند یک ابزار تبلیغاتی به شمار رود. به طور کلی تبلیغات دهان به دهان در بالا رفتن مشتریان کترینگ ها بسیار تاثیر گذار است و به همین دلیل تمرکز ویژه ای روی میزان کیفیت و قیمت مناسب می شود.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
سه شنبه 2 خرداد 1396  11:27 ب.ظ

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ،  این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد که البته بعد از توافق هسته ای گام هایی در جهت کاهش و رفع این موانع برداشته شده است، لیکن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری  که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.

تعلل در الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی، اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ما وارد کرده و یکی از عوامل مؤثر در نامناسب بودن فضای کسب و کار از بعد خارجی در کشور است.

در سال 1392، یکی از برنامه های اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید، تلاش در جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود که متأسفانه این برنامه طی چهار سال دولت یازدهم محقق نشد و همچنان کشورمان در صف انتظار الحاق به این سازمان است. عدم حضور کشورمان در جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، اثرات نامطلوبی بر بازرگانی خارجی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی می گذارد و همچنان اقتصاد و بازرگانی کشور را به صورت منفصل از جامعه جهانی نگه می دارد.

براساس گزارش بانک جهانی، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسب و کار در جهان و در سال 2017 و در بین 190 کشور در رده 120 قرار گرفته که هر چند نسبت به سال 2015، با 32 پله صعود روبه رو شده است لیکن همچنان از 119 کشور در این حوزه عقب تر هستیم، علی الخصوص که از این حیث در بین کشورهای منطقه و حوزه سند چشم انداز نیز در جایگاه مناسبی قرار نداریم.

 در ذیل جداول مربوط به عوامل مربوط به سهولت فضای کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز تقدیم می شود.

در این جداول به خوبی مشخص می شود که چه فاصله معناداری بین کشورمان با کشورهای عضو سند چشم انداز وجود داشته و چه راه درازی تا رسیدن به رتبه های مناسب تر در پیش است. همان گونه که در جدول مقایسه ای ذیل مشاهده می شود، رتبه سهولت کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز فقط از کشورهایی نظیر افغانستان، یمن، سوریه، عراق، کرانه باختری و غزه و. . . بهتر است. در ابعاد داخلی نیز عوامل متعددی در عدم رونق کسب و کار دخیل است که مهم ترین آن در حال حاضر رکود فراگیر در اقتصاد کشور است.

در چنین مواقعی، کارآمدترین حربه برای مقابله با رکود، ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات و همچنین ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی است تا بتوان به سلامت از این دوران رکود عبور کرد که متأسفانه در این دو حوزه نیز عملکرد دولت موفق نبوده و هنوز سطح صادرات غیر نفتی سال 95 که معادل 44 میلیارد دلار بود به رکورد سال 93 که معادل 50 میلیارد دلار است، نرسیده است.

در بعد مالیات نیز، دولت از فشارهای مالیاتی خود بر بنگاه های اقتصادی نکاسته و همچنان فشار خود را بر مودیان شناخته شده مالیاتی وارد می کند و تلاشی جدی در راه شناسایی فرارهای مالیاتی که تا 40درصد اقتصاد کشور برآورد می شود، به عمل نمی آورد.

ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که ناشی از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی بوده نیز از دیگر موانع توسعه و رونق کسب و کار در سال های اخیر بوده است.

متأسفانه اجرای توافق نامه برجام نیز تاکنون نتوانسته گشایش جدی در اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی برقرار کند و لذا تاکنون نتوانسته ایم به نحو مؤثری از تسهیلات بین المللی بانکی از قبیل ریفایناس ها و یوزانس ها بهرمند شویم که این می توانست تا حدودی مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی را برطرف کرده و به رونق کسب و کار در داخل کشور کمک کند.

البته در زمان دولت دهم، قانونی مترقی و کارآمد، تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد که در آن دولت اجرایی نشد و تدوین آیین نامه های اجرایی آن به دولت یازدهم رسید. اجرای دقیق این قانون می تواند کمک مؤثری به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور کند. امید است با تدوین و تکمیل آیین نامه های اجرایی مربوطه و اجرای دقیق این قانون و استفاده از تمام ظرفیت های آن، بتوان گام های مؤثری در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور و ایجاد رونق اقتصادی در دولت دوازدهم برداشت.

کسب و کار

کسب و کار


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
شنبه 30 اردیبهشت 1396  12:47 ق.ظ

گذر زمان بسیاری از کسب و کارها را از رده خارج کرد و کسب و کارهای تازه ای را جایگزین آن کرد. از وقتی که حمامی ها لنگ های خود را آویزان کردند صاحبان قهوه خانه ها هم تخت های خود را از گود خارج کردند و کافه های جدید با آرایش مدرن جای آن را گرفتند.

کافی شاپ ها یکی از کسب وکارهای دنیای مدرن هستند که مانند بسیاری از کسب و کارهای دیگر به صورت وارداتی به اقتصاد  کشورمان وارد شده و بسیاری از بخش های  فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند. کافی شاپ ها بر خلاف قهوه  خانه های سنتی محلی برای خوردن چای یا  کشیدن قلیان نیست. کافه ها محلی برای دورهم بودن وگپ و گفت های دوستانه است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پول نیوز، در راه اندازی یک کافه یافتن یک محیط آرام  و بدون تنش در اولویت قرار دارد. اما این کسب و کار مانند تمامی کسب و کارهایی که در کشورمان راه اندازی می شود نیاز به دریافت مجوزهایی  دارد.  طبق اعلام اداره اماکن شرایط راه اندازی یک کافی شاپ به مجموعه ای از اولویت ها نیاز دارد که در زیر برخی آنها نام برده می شود ۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایرن۲)-ارائه سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا ارائه قرار دادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی , نهاد ها , شهر داری ها , شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی , شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی ( ارائه اصل سند مالکیت جهت احراز مالکیت موجر یا فروشنده در خصوص اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه عادی ضروریست)

۳)اصل شناسنامه و فتو کپی آن از تمام صفحات (۲ سری)

۴)اصل و کپی کارت ملی (۲ سری)

۵)- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی دانشجویان با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه مربوطه و تکمیل فرم تعهد نامه

۶)ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن ) با استثنای متقاضیانی که سن آنها از ۵۰ سال به بالا می باشد .۷) قطعه عکس ۴*۳ جدید .۸)حداقل مساحت برای بستنی ۱۲ متر و بستنی و آبمیوه ۱۴ متر و کافی شاپ ۲۰ متر است.

۸)رعایت حدود صنفی ۳۰۰ متر۹) کد پستی ۱۰ رقمی واحد صنفی ( کپی قبض تلفن واحد صنفی)۱۰)چنانچه متقاضی پروانه , خانم باشد معرفی یک مرد به عنوان مباشر الزامی است

۱۱)- در تابلو سر درب واحد صنفی بکار بردن اسامی و عناوین و نیز اصطلاحات بیگانه ممنوع ,نام تابلو با کلمات فارسی انتخاب شود.

انتخاب محل مناسب

بیشتر کافی شاپ ها در شهرهای بزرگ واقع هستند و به ندرت در شهرهای کوچک می توان یک کافه به چشم دید. خود این موضوع بر  بالا رفتن میزان هزینه اولیه راه اندازی این کسب و کار می افزاید.  اکثر کافه ها در شهر تهران و در محل های خاصی هستند از انجایی که دانشجویان و جوانان مهمترین مخاطب این کسب و کار به  شمار می روند محل های نزدیک به دانشگاه ها، مناطق فرهنگی شهر و گاهی مناطق لوکس و لاکچری بهترین محل برای راه اندازی یک کسب و کار به شمار می رود.

خیابان هایی  محدوده انقلاب تا ولیعصر، فردوسی، ولیعصر شمال، خیابان بهشتی، میرداماد، ظفر، فلسطین، ماندلا بیشترین تعداد کافی شاپ را در خود جای داده اند. ایمان عربشاهی صاحب یک کافی شاپ در خیابان ولیعصر می گوید« بهترین مکان‌ها برای کافی‌شاپ‌ ‌ها حوالی پارک های شلوغ، خیابان‌های نزدیک دانشگاه‌ها، لابی‌هتل‌ها، سالن‌های مراکز فرهنگی مانند سالن‌های تئاتر و سینما، و مراکز تجاری شلوغ است.» نگاهی به وضعیت ملک در مناطق یاد شده نشان می دهد که هزینه تامین محل مناسب برای راه اندازی این کسب و کار بسیار مهم و در برخی مواقع درد سر ساز است.

برای مثال اگر فردی تصمیم به راه اندازی یک کافی شاپ در خیابان ولیعصر  محدوده انقلاب داشته باشد باید به صورت معمول برای یک ملک مناسب ۱۰۰ میلیون پیش و ماهی ۳ میلیون تومان اجاره پرداخت کند. این در حالیست که قیمت اجاره یک ملک مناسب برای کافی شاپ در خیابان میرداماد ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۸ و نیم میلیون تومان اجاره در ماه است.

البته قیمت خرید ملک در این مناطق هم بسیار گران است. برای مثال در منطقه ولیعصر محدوده انقلاب بین ۶ تا ۸ میلیون یک ملک تجاری معامله شده و در منطقه ای مانند میرداماد بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان خرید و فروش می شود. به طور متوسط با در نظر گرفتن یک ملک ۱۰۰ متری برای یک کافی شاپ باید ماهیانه ۵ تا ۶ مییلیون اجاره در مرکز شهر را پرداخت کرد که این مبلغ در مناطق یک تا سه تهران به بیش از سه برابر هم افزایش پیدا می کند.

کافه آرایی

المان های بصری یکی از مهمترین  و شاید تاثیرگذار ترین بخش یک کافی شاپ برای جذب مشتری است. فرحناز صارمی دارنده یک کافی شاپ در خیابان جردن می گوید« با توجه به اینکه جوانان مهمترین مخاطبان کافی شاپ ها هستند باید به المان های بصری و دکوراسیون توجه ویژه ای داشت. » به گفته وی« به صورت عادی یک کافی شاپ برای طراحی دکور خود نیازمند یک طراح است که مجموع هزینه های مورد نیاز برای دکور آرایی و دستمزد طراح بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان می شود. البته در برخی مواقع اگر اجناس به کار گرفته شده در طراحی دکوراسیون عتیقه باشد تا مرز ۱۰۰ میلیون تومان هم تجاوز می کند.»

وسایل مورد نیاز

یک کافی شاپ پس از  انتخاب محل و دکور آرایی به وسایل آشپزی و پذیرایی نیاز دارد. به صورت معمول ظروف خاص و  و یژه ای در کافی شاپ ها به کار گرفته می شوند که خود این موضوع بر بالا رفتن هزینه ها تاثیر دارد. هر کافه در وهله اول به یک قهوه ساز حرفه ای نیاز دارد که میانگین قیمتی آن بین  یک میلیون و ۴۰۰ هزار  تا ۴ میلیون تومان است.

کتری برقی بزرگ، آبمیوه گیری صنعتی به قیمت ۲ میلیون، بستنی ساز به قیمت ۳ میلیون تومان، ظروف پذیرایی بین ۷ تا ۱۵ میلیون تومان، ماکروفر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، سرخ کن ۸۰۰ هزار تومان، گوش کوب برقی ۱۲۰ هزار تومان،  از مهمترین وسایل مورد نیاز یک کافی شاپ هستند. مرجان اکرمی دارنده یک کافی شاپ در خیابان بهشتی می گوید« میز و صندلی در کافی شاپ علاوه بر راحتی باید یک وجه تمایز  ایجاد کند.  با توجه به اینکه مشتریان کافه ها ساعت های طولانی را بر روی صندلی ها سپری می کنند راحتی و آسایش باید اولویت قرار گیرد.» به گفته وی« تامین و تدارک میز و صندلی مناسب در کافی شاپ ها نوعی سرویس دهی مطلوب در راستای مدیریت بر رضایتمندی مشتریان به شمار می رود.»

نیروی انسانی

برای راه اندازی یک کافی شاپ آموزش دوره های کافی شاپ داری یکی از الزام سازمان اماکن است. اما هر کسب و کاری نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد. نیروی های فعال در کافی شاپ ها معمولا بین ۲ تا ۳ نفر هستند اما این افراد باید در حوزه های مختلفی صاحب سبک باشند.

برای مثال کارگر یک کافی شاپ علاوه بر  مشتری مداری باید در ایجاد تمایز در محصولات هم سر رشته داشته باشد. علیرضا قره گوزلو صاحب یک کافی شاپ در  خیابان فلسطین می گوید« باید کارگران در تهیه محصولات مهارت ویژه ای داشته باشند. برای مثال نوشیدنی یک کافی در سطح شهر مثال زدنی می شود که بدون شک حاصل مهارت و تخصص نیروی انسانی است.»

به گفته وی« هزینه دستمزد نیروی انسانی در کافی شاپ ها با اختلاف های بسیاری رو به رو است. اکثر کافه داران به صورت تخصصی در این زمینه وارد شده و تنها از چند کارگر برای پذیرایی استفاده می کنند. اما به صورت نرمال یک کارگر کافی شاپ  که فعالیت آن از ده صبح تا ۱۲ بعد از ظهر و چهار بعد از ظهر تا ۱۰ شب است بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستمزد دریافت می کند. نکته قابل توجه در این میان حضور دانشجویان در این محل ها برای کار است که دستمزد ها را بسیار پایین می آورد یک دانشجو برای کار در کافی شاپ بین ۸۰۰ هزار تا ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کند. » اگر به صورت میانگین در نظر بگیریم یک کافی شاپ در ماه بین ۳ تا ۴ میلیون هزینه نیروی انسانی پرداخت می کند.

مواد اولیه

تامین مواد اولیه برای پذیرایی یک رکن مهم دیگر در کافه داری است. حسین علاء الدینی دارنده کافی شاپ در خیابان ظفر  می گوید« یک کافی شاپ با مشتریان متوسط ۱۰۰۰ نفر در ماه نیاز به ۲۰ کیلوگرم بستنی به قیمت  هر کیلو ۳۰ هزار تومان، پرتقال بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلو به قیمت ۴ تا ۵ هزار تومان، هویج بین ۵۰ تا ۶۰ کیلو به قیمت  هر کیلیو ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان، قهوه ترک ۱۰ کیلو بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، قهوه فرانسوی بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، ده کیلیو از نواع شکلاتها با میانگین قیمتی ۳۰ هزار تومان  ، شیر ۳۰ کیلیو گرم به قیمت هر کیلو ۱۵۰۰ تومان، ۷۰ کیلو کیک های خانگی هر کیلیو ۱۴ هزار تومان  و… است. » به گفته وی« هر کافه دار میانگین باید ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه مواد اولیه پرداخت کند. البته در برخی نقاط شهر که تراکم کافه ها بسیار زیاد است مشتریان هم به نسبت تقسیم شده و به همین دلیل هزینه تامین مواد اولیه بین ۶ تا ۷ میلیون تومان در ماه هم می  رسد.

هر کافه متوسط در خیابان های مرکز شهر تهران و نزدیک به مراکز فرهنگی روزانه ۱۰۰ مشتری دارد که این مشتریان در روز های آخر هفته به دو برابر هم می رسند به طور میانگین هر مشتری در کافه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان هزینه می کند. به عبارتی هر کافه روزانه یک میلیون و پانصد هزار تومان در آمد دارد که بیش از ۴۰ درصد آن را هزینه تامین مواد اولیه، تامین دستمزد کارگران و…  در بر می گیرد. یک کافه دار به طور میانگین روزانه ۸۰۰ هزار تومان از کسب و کار خود سود می برد که سود ماهیانه آن نزدیک به ۲۴ میلیون تومان است.

اما این مبلغ در کافه های کوچک نهایتا به ماهی شش میلیون تومان می رسد؛ اما در در کافه هایی که اسم و رسمی به هم زده اند و پاتوق هنرمندان یا ورزشکاران هستند این مبلغ تا شبی ۱۰ میلیون تومان هم می رسد. البته درآمد کافه ها در شب های تعطیلات و مناسبتها هم افزایش چشم گیری پیدا می کند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   

همیشه پس از مراسم شکرگزاری سالانه شروع به یادآوری و شمردن چیزهایی می کنم که چه در زندگی شخصی و چه در کسب و کارم به خاطرشان از خداوند سپاسگزارم. اگر شما هم کارآفرین هستید، احتمالا با من در مورد این مسئله هم عقیده خواهید بود.

1. زندگی تان را تحت کنترل دارید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مجله پنجره خلاقیت ، مطمئنا گاهی اوقات احساس می کنید که راه اندازی یک کسب و کار، کار استرس آوری است اما بدانید که حداقل رئیسی ندارید که تقاضاهایی غیرمنطقی از شما داشته باشد. پس مدیریت استرس یا تعادل میان کار و زندگی تان کاملا به خودتان بستگی دارد. می توانید آنقدر کار کنید و استرس داشته باشید که دچار حمله قلبی شوید یا می توانید با کودکان تان وقت بگذرانید و برخی از کارها را به کارمندان تان بسپارید.

2. کارمندان تان به شما کمک می کنند کارهای بیشتری انجام دهید.

اگر شما هم مانند من باشید، وقتی حرف کارمندان تان پیش می آید، به خودتان افتخار می کنید که افرادی را دور خود جمع کرده اید که درست به اندازه خودتان برای کسب و کار شما ارزش قائلند. من این ویژگی را مدیون فرآیند انتخاب و استخدام درستی هستم که به کار می برم و اگر شما نیز این کار را انجام دهید، باعث خواهید شد که کسب و کارتان با سرعت بیشتری رشد. کند.

3. ساعت کاری انعطاف پذیری دارید

دیگر محدودیت های کار در اداره را ندارید. اگر بخواهید زمینه کاری تان را تغییر دهید، می توانید خیلی زود این کار را انجام دهید. اگرچه من مشاوران و شرکای تجاری بزرگی دارم، اما این حقیقت را که می توانم در صورت تمایل کمی جهت دهی شرکت را تغییر دهم یا چیز جدیدی را امتحان کنم خیلی دوست دارم.

4. تعطیلات

بیایید با این مسئله روبرو شویم: هیچ کس دلش نمی خواهد 365 روز سال را کار کند؛ هر چقدر هم به کارش علاقه مند باشد و از انجام دادنش لذت ببرد. به همین خاطر است که روزهای تعطیل در متعادل سازی زندگی و کسب و کار و بالا بردن سطح رضایت و شادی کارمندان و کارآفرینان اینقدر موثر هستند. اگر کارآفرین باشید، دیگر نیازی نیست در تقویم به دنبال روزهای تعطیل بگردید. من سالی چند بار با همسر و فرزندانم به مسافرت می روم و می دانم که اگر کسب و کارم را چند روزی کنار بگذارم، به مشکل بر نخواهم خورد.

5. تکنولوژی که کارایی تان را افزایش داده است.

بدون گوشی های هوشمندتان چه کار می کردید؟ بدون توئیتر؟ بدون نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری؟ شرط می بندم که راه اندازی کسب و کار بدون کمک فناوری کار سختی می شد. من عاشق کشف کردن اپلیکیشن هایی هستم که کار کردن را برایم ساده تر می کنند. امروزه نسبت به پنج سال پیش راحت تر می توان صفحات اجتماعی را به روز کرد. ایمیل ها را بررسی کرد، اطلاعات مشتریان را مدیریتی کرد و مطالبی در وبلاگ نوشت. این سادگی و سرعت بیشتر باعث می شود که بتوانم به کارهای بیشتری رسیدگی کنم.

6. شبکه اجتماعی تان

شما را نمی دانم اما شرکت من CorpNet واقعا به ارتباطات اجتماعی زیادی نیاز و بستگی دارد. به افرادی که محتوای ما را به اشتراک می گذارند، در مورد محصولات مان نظر می دهند و به طور کلی باعث پیشرفت ما می شوند. ما بدون آنها نمی توانستیم به موفقیت برسیم و به همین خاطر قدرشان را می دانم. من به شخصه بیشترین تلاشم را می کنم تا هر از چندگاهی با هواداران مان تعاملی داشته باشم.

7. این که می توانید در هر جایی مشغول به کار شوید.

تا به حال شده که لپ تاپ تان را بردارید و روی تخت به کارهای تان برسید؟ یا در حیاط پشتی؟ یا حتی در بالی؟! واقعا لذت نمی برید که می توانید گاهی بدون رفتن به محل کار به کارهای عقب مانده تان برسید؟ گاهی اوقات باید محیط کاری تان را تغییر دهید و اگر فکر می کنید کارهای تان را در یک کافی شاپ بهتر انجام می دهید، به نظر من به همانجا بروید.

8. هیجان ایده های جدیدی که به ذهن تان می رسند.

اگر تا به حال برای شخص دیگری کار کرده باشید (و شرط می بندم که این کار را کرده اید)، احتمالا به یاد می آورید که گاهی ایده هایی ناب و عالی داشتید اما رییس بداخلاق تان اهمیتی به آنها نداده است اما در حال حاضر و در جایگاه یک کارآفرین می توانید ایده های ناب تان را به واقعیت تبدیل کنید. هیجان انگیز است.

9. موفقیتی که در کسب و کار کوچک تان به دست آورده اید.

فقط محدودیت های ذهنی و کوچک بودن آرزوهای تان هستند که موقعیت مالی شما را به وجود آورده اند. شما به عنوان یک مالک کسب و کار می توانید خیلی بیشتر از دوران کارمندی به موفقیت برسید. می توانید تفاوت بزرگی در زندگی خود ایجاد کنید: کارآفرینی چیزی است که من واقعا به آن می بالم. این که بدانید کسب و کار شما در هر اندازه ای باعث ایجاد شغل هایی برای دیگران شده واقعا رضایت بخش است. همچنین موفقیت تان در عرصه کارآفرینی به اعضای خانواده تان نیز کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشند. این زندگی بهتر هم از لحاظ مالی شامل حال آنان شده و هم از لحاظ وقت بیشتری که می توانید با آنها بگذرانید.

10. ارزشی که خلق کرده اید.

زمانی که کسب و کار را راه اندازی می کنید، تفاوتی رقم می زنید. می توانید محصولاتی خلق و گرهی از مشکلات مردم باز کنید. می توانید اهمیت زیادی برای آنها داشته باشید و می توانید زندگی مردم را ارتقا دهید. صمیمانه از شما می خواهم که داشته های تان را بشمارید و قدردان شان باشید.

کارآفرین بودن به ویژه یک کارآفرین موفق بودن، موهبتی است که نصیب هر کس نمی شود.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396  11:32 ب.ظ

کم هستند افرادی که اعتماد به نفس و توانایی آن را داشته باشند که از ایده‌های کوچک و ناب کسب درآمد کنند؛ آن هم درآمدهای میلیونی.

همه ما در ذهنمان ایده‌هایی داریم که به دلایلی مانند وقت نداشتن یا کمبود سرمایه از کنار آنها به راحتی می‌گذریم. همه اینها در حالی است که تنها مشکلی که جلو اجرایی شدن ایده‌های خلاقانه را می‌گیرد تنبلی و نبود اراده‌ای قوی است. «مونا بابایی» دختری است که وقتی ایده‌اش را اجرایی کرد، فقط 17 سال داشت. او حتی پول کافی برای خرید مواد اولیه مورد نیازش را هم نداشت، ولی با پشتکارش توانست به موفقیت‌های بزرگی برسد. از زمانی که کارش را شروع کرده تا امروز حدود 6 سال می‌گذرد و اینک ده‌ها میلیون تومان سرمایه و یک کارگاه با دستگاه‌های مدرن و مشتریان پر و پا قرص دارد. تولید انواع کیف، خورجین، کفش چرم و انواع کیسه‌ها و محفظه‌های سفارش داده شده از سوی مشتری، کار مشترک او و همکارش«امین معروفی» است. با این 2 جوان هم‌محله‌ای که کسب و کارشان هر روز پر رونق‌تر از قبل می‌شود، آشنا شوید.

یک خرید ساده و شعار من می‌توانم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، ایده به تنهایی، ارزشی ندارد، وقتی که اجرا شد، می‌شود ارزشمند و قابل تحسین. کسب و‌کاری که 2جوان هم‌محله‌ای ما مدتی است راه انداخته‌اند، حکایت همین مسئله است. «مــــونا بابایی» وقتی برای خرید دستبند زینتی به فروشگاه نزدیک خانه‌شان رفته بود به این فکر افتاد که خودش هم می‌تواند چیزی را که بابتش پول پرداخت کرده، خیلی ارزان‌تر و بهتر از آن را در خانه بسازد. برای همین با سرمایه‌اش که آن زمان50 هزار تومان می‌شد، کار درست کردن دستبندی را با سلیقه خودش شروع کرد. او درباره آن روز می‌گوید: «وقتی متوجه شدم دستبندی که خریده‌ام با روش پیچیده‌ای تولید نشده، احساس کردم خودم می‌توانم بهتر و زیباتر آن را بسازم. چون از بچگی کنار دست مادرم بودم و خیاطی می‌کردم. به همین خاطر با خیاطی بیگانه نبودم و با استفاده از راهنمایی پدرم به بازار رفتم و بدون اینکه بدانم واحد خرید «چرم» چیست، 2تکه پارچه خریدم. با نگاه به دستبندی که خریده بودم، به‌صورت چشمی و باسلیقه خودم در مدت خیلی کوتاهی دستبند جدیدی درست کردم.» ساخت نخستین دستبند خیلی به مذاق پدر و مادرش خوش نیامده بود چون بی‌تجربگی نوجوان 17 ساله باعث شده بود سنگ کف خانه خراب شود و پدر هم احساس کند که بهانه تولید دستبند می‌تواند مانع درس خواندن دخترش در آستانه کنکور شود، اما اتفاقی در این حین رخ داد که باعث شد مخالفت‌ها کم شود. بابایی می‌گوید: «دستبندی که درست کردم، خیلی زیبا بود. فامیل و دوستانم می‌پرسیدند که آن را از کجا خریده‌ام و می‌گفتند نمونه‌اش را جایی ندیده‌اند. همین تعریف‌ها باعث شد که اجازه بگیرم دستبندهایی، هم برای مادرم و هم برای فامیل و دوستانم بسازم.»

فروش محصول با بازاریابی مادرانه

شانسی که نوجوان ایده‌پرداز هم‌محله‌ای داشت این بود که مادرش نخستین دست‌سازه او را با خود به محل کارش برد. همکاران هم با دیدن دستبند علاقه خود را برای خرید نمونه‌های دیگر اعلام کردند. همین موضوع باعث شد که در مدت کوتاهی 20سفارش تولید دستبند با همان فرم و شکل برای خودش بگیرد. این اتفاق او را مصمم کرد که کارش را ادامه بدهد. بابایی می‌گوید: «هیچ وقت فکرنمی کردم بعد از درست کردن دستبند برای خودم، مادر و فامیل، کسی بخواهد دستبندهای من را بخرد. تا آن زمان درآمدی نداشتم، اما مادرم دستبندی را که ساخته بودم به همکارانش نشان داد و آنها هم سفارش دادند تا برایشان بسازم. هرمحصول سفارش شده را 4 هزار تومان فروختم. مزه درآمدی که از این راه به دست آوردم هنوز هم زیرزبانم هست.» داستان محصول تولیدی بابایی خیلی زودتر از آنچه که فکرش را می‌کرد، دهان به دهان پیچید و دیگرنمی شد به تقاضای محصول به راحتی پاسخ داد. بنابراین او با کمک مادر و پدرش میزی تهیه و کارگاه خانگی‌اش را برای ساختن دستبند فعال کرد.» او حرفش را این‌طور ادامه می‌دهد: «فکرکردم برای اینکه دستبندهای بهتری بسازم باید براساس نیاز و سلیقه مردم عمل کنم. بنابراین با استفاده از اینترنت، آخرین طرح‌ها و مدل‌های دستبند بازار را بررسی کردم. چون در هنرستان رشته معماری می‌خواندم، توانستم دستبند جدیدی طراحی کنم که نمونه آن در بازار نبود. با این کار مشتری‌هایم زیاد و زیادتر شدند. دیگر فرصت نداشتم به تنهایی در کارگاه کوچک، آن هم در خانه کار کنم و به این فکر افتادم که محل کارم را وسیع کنم.»

توسعه کار با محصولات متنوع

بابایی به این فکر افتاد که از چرم استفاده‌های دیگری هم می‌شود کرد و تصمیم گرفت با آن محصولات متنوعی تولید کند. اینجا بود که دوباره پای اینترنت به میان آمد و او با جست‌وجو و بررسی وضعیت تولید کیف چرمی به این نتیجه رسید که به تولید کیف بپردازد. او درباره این کارش می‌گوید: «نخستین بار بود که کیف چرمی ‌دوختم، همه چیز را به‌صورت چشمی یاد گرفتم و باز هم ازقوه تخیلم استفاده کردم تا کیف بدوزم. چند روز به طور کامل روی ایده‌ام کار کردم و درمجموع 5کیف چرمی دوختم. کیف‌ها را با هزار مصیبت از مغازه‌ای به مغازه دیگر می‌بردم و نشان می‌دادم تا فروشنده‌ای حاضر شود در ویترین مغازه‌اش برای فروش بگذارد. نهایتاً یکی از مغازه‌دارها که هنوز هم با او کار می‌کنم، قبول کرد کیفم را در ویترین بگذارد تا مردم ببینند.» وقتی کیف‌های تولید دست مونا پشت ویترین قرارگرفت، او مانند مادری که هر روز به بچه‌هایش سر می‌زند، خودش را به مغازه می‌رساند تا ببیند کسی کیفش را خریده است یا نه؟ تا 2ماه کار روزانه او همین بود تا اینکه تماس تلفنی صاحب فروشگاه خبر خوبی به مونا داد. او می‌گوید: «وقتی مدیر فروشگاه زنگ زد و گفت کیف‌ را فروخته و دوباره سفارش کالا دارد، آنقدرخوشحال شدم که نمی‌توانم آن را وصف کنم چون برای نخستین بار بود کیف می‌دوختم و از فروش آن پول به دست می‌آورد. قیمت‌ها دستم نبود و با حداقل سود آن را فروخته بودم. مدیر فروشگاه با قیمت خیلی بالاتر از چیزی که من تعیین کرده بودم کیف را می‌فروخت و تا مدت‌ها از این راه سود زیادی به دست می‌آوردم.» شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باعث شد کار او خیلی زود رونق بگیرد، نداشتن خط تولید محصول بود. تمام محصولاتی که مونا تولید می‌کرد تک و هیچ‌کدام از کیف‌ها شبیه دیگری نبود. مونا درباره کیف‌هایش می‌گوید: «خیلی از افرادی که درخواست خرید کیف‌های چرمی دست‌سازم را می‌دادند، اصرار داشتند کیفی تولید ‌کنم که تک باشد و نمونه دیگری نداشته باشد. برای همین است که مشتری‌هایم نیز خاص هستند و بیشتر افرادی که دنبال جنس‌های تک هستند از محصولاتم استقبال می‌کنند.»

25 میلیون تومان تولید محصول ماهانه

«یک دست صدا ندارد» این ضرب‌المثل حکایت کسب و کار مونا و شریکش است.

او تا وقتی می‌توانست پاسخگوی تقاضای مشتری‌ها در گوشه دنج اتاقش باشد که سفارشاتش زیاد نشده بود، اما وقتی کارش از سوی دوست و آشنا دیده و تبلیغ شد، دیگر نتوانست کارش را به شکل گذشته ادامه بدهد. نیاز به کمک داشت و با کمک دوستانش با جوانی آشنا شد که او هم در کار تولید مصنوعات چوبی بود.

 «امین معروفی» از ایده مونا خوشش آمد و قبول کرد کارگاهی در کرج راه‌اندازی کنند تا محصولات بیشتری تولید شود. معروفی می‌گوید: «بابایی  طراح خوبی است و هر روز طرح‌های جدیدی برای تولید ارائه می‌داد. فروشگاه‌های عرضه کالا طرح‌ها را می‌دیدند و سفارش خرید می‌دادند. ما هم چون 2نفره نمی‌توانستیم آنها را تولید کنیم به این فکر افتادیم با آموزش به دیگران ‌کاری کنیم که هم تولیدمان بالا برود و هم اشتغال ایجاد کنیم. کارگاه کرج را با حداقل امکانات تجهیز کردیم و در مدت یک سال به 5نفرآموزش دادیم که چگونه کار کنند و کیف و مصنوعات چرمــــــی بسازند.»

 دست‌کم 15نفر ازسوی این 2جوان در کارگاهشان که آن زمان فقط با یک چرخ کار می‌کرد، آموزش دیدند. طولی نکشید که کارشان رونق گرفت و تقاضای خرید روز به روز بیشتر شد. برای همین فکر بکارگیری نیرو به‌صورت دورکاری و ایجاد اشتغال درخانه برای خانم‌ها به ذهن‌شان خطور کرد.

 معروفی در این‌باره می‌گوید: «وقتی دیدیم که تقاضای خرید بالاست و نمی‌توانیم با نیروی‌کاری که درکارگاه داریم به موقع همه تقاضاها را پاسخ دهیم، به این فکر افتادیم به خانم‌های خانه‌دار آموزش بدهیم تا وارد کار تولید محصول شوند. این کار انجام شد و تعدادی از خانم‌ها که خیاطی بلد بودند و می‌توانستند کارمان را به خوبی انجام بدهند با گرفتن دستمزد سفارش‌ها را تولید کردند. کارمان به جایی رسید که ماهانه 25میلیون تومان محصول تولید می‌کردیم.»

بازاریابی در روز بازارها

شاید باور نکنید که برخی اجناسی را که در ویترین فروشگاه‌های بزرگ دیده می‌شود می‌توان در روز بازارها پیدا کرد، البته با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر. برای همین است که برخی شهروندان به جای پاساژ گردی‌های معمول، سری به این بازارها می‌زنند و کالای مدنظرشان را با کیفیت و قیمت مناسب‌تر از مغازه‌ها تهیه می‌کنند. مونا و شریکش از جمعه بازارها برای معرفی و فروش محصولاتشان استفاده کردند و آن‌طور که می‌گویند موفقیتشان را مدیون حضور در این بازار‌ها هستند. معروفی در این‌باره می‌گوید: «برای معرفی هرچه بهتر کالاهایی که تولید کردیم، در نمایشگاه‌های مختلفی که در شهرهای مختلف برگزار می‌شد شرکت می‌کردیم. با وجود هزینه‌های زیادی که برای نمایشگاه پرداخت می‌کردیم، معمولاً فروش چندانی نداشتیم. یک بارتصمیم گرفتیم به جای شرکت در نمایشگاه‌ها به جمعه بازار پارکینگ پروانه برویم و آنجا خودمان را معرفی کنیم. باور کردنی نبود، به محض اینکه بساطمان را پهن کردیم، تا آخر شب هرچه کالا با خود برده بودیم، فروختیم. حتی سفارش کار هم گرفتیم و به همین سادگی برای خودمان سری در جمعه‌بازار پیدا کردیم.»

تلاش 5 ساله برای رسیدن به  موفقیت

فقط 5سال زمان نیاز بود که با پشتکار معروفی و بابایی، ایده تولید محصولات چرمی خانگی تبدیل به تولید محصول در کارگاهی شود که هم ایجاد اشتغال کند و هم درآمدزا باشد. ایده‌ای که با سرمایه 50هزار تومانی اولیه آغاز شد و این روزها تبدیل به کارگاهی شده که دست‌کم 50 میلیون تومان سرمایه دارد. مونا بابایی در این‌باره می‌گوید: «هیج شغلی پیدا نمی‌کنید که با چنین سرمایه‌ای در مدت 5سال بتواند به چنین سودی برسد. اگر از ما حمایت شود می‌توانیم فرصت شغلی بیشتری ایجاد کنیم و به جای 15نفر، از نیروی کار بیشتری استفاده کنیم. تا امروز از هیچ نوع تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌ایم. تنها با اتکا به ایده‌هایی که داشتیم کارمان را به اینجا رساندیم. امیدوارم بتوانیم روزی در یکی از خیابان‌های شهر مغازه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم مشتری‌هایی را که برای خرید می‌آیند در فضای کارگاهی به‌صورت چهره به چهره با روند تولید محصول آشنا کنیم.»

نشان تجاری و تبلیــغ در فضای مجازی

شرکت‌های بزرگی درحوزه‌ای که بابایی و معروفی محصول تولید می‌کنند، فعالیت دارند. نبود سرمایه کافی باعث شده آنها با وجود ایده‌های خوب و منحصربه‌فردی که دارند نتوانند آن‌طور که باید کارشان را توسعه بدهند. برای همین است که این 2جوان هم‌محله‌ای برای استمرار کارشان به این فکر افتاده‌اند که در تولیداتشان، هر روز نمونه‌ای جدید طراحی و تولید کنند. گاهی وقت‌ها آنقدر درگیر کار می‌شوند که عکس یا نشانه‌ای از محصول منحصربه‌فردشان نگرفته‌اند. معروفی می‌گوید: «برای معرفی توانمندی‌هایمان، نشان تجاری خودمان را با عنوان «دیا» در فضای مجازی معرفی کرده‌ایم. البته تا امروز از طریق فضای مجازی خیلی مشتری جلب نکرده‌ایم و فروشگاه‌های شهر و مشتری‌هایی که قبلاً از محصولاتمان خریده کرده‌اند برایمان مشتری می‌فرستند. فکر می‌کنم در کنار توجه به این موضوع باید با تغییر رویکردی که میان مردم در استفاده از فضای مجازی ایجاد شده، استفاده از بستر فروشگاه‌های اینترنتی را به‌عنوان یک اولویت برای توسعه کارمان در نظر بگیریم. امیدواریم با استفاده از این امکان، هم بیشتر معرفی شویم و هم فروش کالای ما که کاملاً ایرانی است بیشتر شود.»


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396  12:14 ق.ظ

هر هکتار گلخانه 12 شغل ایجاد می‌کند.

طی روزهای گذشته، اظهارنظرهای مختلفی از کارشناسان و مسئولان سابق نسبت به نبود ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی مطرح شده است که در این زمینه گروهی معتقدند اگر به کشاورزی به صورت نوین نگاه کنیم فرصت‌های اشتغالزایی بالایی در آن وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم، ما درباره این سؤال که آیا واقعا اشتغالزایی در بخش کشاورزی ایران به نهایت خود رسیده یا این که هنوز هم ظرفیت‌های بالایی برای اشتغال از طریق این بخش وجود دارد با سید حسن کاظمی، رئیس مؤسس پژوهش‌ها، برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی گفت‌وگو کرده است.

به عنوان اولین سؤال نظر شما درباره این اظهارنظر که فرصت اشتغالزایی در بخش کشاورزی وجود ندارد، چیست؟

من معتقدم اگر نگاهمان به کشاورزی از همان گاوآهن قدیمی با افرادی که قرار است صرفا کارهای فیزیکی انجام دهند را تغییر دهیم، قطعا با همین شرایط منابع آب و خاک، فرصت‌های زیادی از اشتغال وجود دارد که می‌توانیم در اقتصاد ایران از آنها استفاده کنیم. این که بگوییم بخش کشاورزی ایران امکان سرمایه‌گذاری مجدد ندارد و باید آن را تعطیل کنیم، اصلا علمی و منطقی نیست، چون در این زمینه همواره فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای برای اشتغال وجود دارد که پایداری آنها با تکمیل حلقه‌های تولید قطعی خواهد شد. تجهیزات و فناوری‌هایی که برای تولید محصولات کشاورزی تولید می‌شود بسیار پیشرفته است، بنابراین نباید به کشاورزی گاوآهن یک قرن پیش نگاه کنیم. اصولا هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نیست که در بخش کشاورزی به کمال نرسیده باشد یا این که دارای روستاهای توسعه‌یافته نباشد؛ بنابراین ایران نیز باید در همین مسیر حرکت کند.

برای بررسی امتیازها یا فرصت‌های اشتغال در کشاورزی چه متغیرهایی را مدنظر دارید؟

در کشورهای مختلف که برنامه توسعه کشاورزی را اجرایی کرده‌اند اساسا در حوزه کلان و شاخص‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی، چند متغیر مدنظر قرار گرفته است. یکی فرآیند کاهش سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی کشور و دیگری کاهش سهم اشتغال از کل اشتغال کشور بوده است. بنابراین هر کشوری که به سمت توسعه کشاورزی گام برداشته، این متغیرها را در نظر داشته و براساس آنها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرده است.

در ایران نیز چنین متغیرهایی در نظر گرفته شده است؟

بله؛ ایران هم در فرآیند توسعه اوایل انقلاب این متغیرها را در نظر گرفته بود. این روندی کاملا طبیعی است چون با افزایش فناوری‌ها، سهم اشتغال هم در تولید مواد خام کاهش پیدا می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم در مواد خام کشاورزی نه دیگر موارد.

در نگاه ظاهری، ایران کشوری است که هم به لحاظ منابع خاک و هم منابع آب، امکان توسعه در بخش کشاورزی را ندارد؛ بنابراین در جمع‌بندی سطحی اگر بخواهیم فرآیند توسعه را در این بخش داشته باشیم قاعدتا امکان ایجاد اشتغال نداریم؛ اما بررسی اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد به‌رغم این که سهم کشاورزی از اقتصاد این کشور یک درصد است، سهم اقتصاد کشاورزی و ارزش افزوده ایجادشده در این زمینه، یعنی کل ارزش افزوده ایجادشده از کسب‌وکار کشاورزی ایالات‌متحده در سال 2016 حدود 12 درصد بوده است. بنابراین حدود 12 درصد از حوزه کلان اقتصاد ایالات‌متحده در بخش کشاورزی بوده و اینجاست که به امتیازها و مزیت‌های کشاورزی در اشتغال‌زایی پی خواهیم برد.

این برآیند در ایران چگونه است؟

در ایران هم بررسی کردیم تا دریابیم سهم ارزش افزوده کسب‌وکار کشاورزی از ارزش افزوده ملی ایران چقدر است که به عدد 5/32 درصد رسیدیم به‌رغم این که همین سهم در مواد خام کشاورزی در تولید ناخالص به قیمت‌های جاری حدود 11درصد است.

پس در نهایت توسعه کشاورزی منجر به اشتغال خواهد شد، منظور شما همین است؟

بله، به این ترتیب که اگر زنجیره‌های کامل کشاورزی را داشته باشیم کشاورزی موجب اشتغال در کشور خواهد شد. به این معنی که با همین میزان تولید محصولات کشاورزی که در ایران داریم اگر بتوانیم زمینه‌های فرآوری، بسته‌بندی یا تبدیل را ایجاد کنیم عملا با تکمیل زنجیره‌های تولید، اشتغال پایدار را تجربه می‌کنیم؛ مثلا اگر در تولید سیب یک منطقه صد نفر شاغل بودند با تکمیل زنجیره‌های تولید قطعا این میزان اشتغال دو برابر خواهد شد.

افزایش دستمزد کارگران کشاورزی چه تاثیری در کاهش اشتغال دارد؟

حوزه کسب‌وکار کشاورزی در شرایط امروز اقتصاد ایران ظرفیت اشتغال‌زایی قابل توجهی دارد، هرچند در حوزه تولید مواد خام چون به دنبال افزایش درآمد شاغلان هستیم یک ریزش داریم، اما این ریزش به معنی کاهش مطلق شاغلان بخش کشاورزی یا کسب‌وکار کشاورزی نخواهد بود.

جایگاه فناوری‌های نوین در اشتغال‌زایی کشاورزی چیست؟

ما فعالیت‌های نوین و مغفول و نادیده گرفته شده‌ای را در کشاورزی داریم که تاکنون به آنها توجه نکرده‌ایم، در حالی که اگر در این موارد نیز وارد شویم و سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم، حتی در زمینه تولید مواد خام هم می‌توانیم افزایش اشتغال قابل توجهی را تجربه کنیم؛ مثلا اگر با توجه به کمبود آب و محدودیت خاک که بسیار مهم تر از آب هم است، تولید در فضای باز را به تولید فضای گلخانه‌ای منتقل کنیم در هر هکتار حدود 12 نفر اشتغال در گلخانه ایجاد می‌کنیم. مثلا پرورش ماهی در قفس، فناوری نوینی است که تاکنون در ایران دیده نشده که ما می‌توانیم در این زمینه کلی اشتغال ایجاد کنیم.

یکی از بخش‌های نادیده گرفته شده، گیاهان دارویی است. سرمایه‌گذاری در این بخش هم می‌تواند کمکی در ایجاد اشتغال باشد؟

قطعا همین‌طور است. در تولید گیاهان دارویی، کشوری منحصر به‌فرد هستیم که متاسفانه یا وارد نشدیم یا این که سنتی در این زمینه وارد شدیم، در حالی که با در نظر گرفتن اقلیم ایران و بسترهای مناسبی که در اختیار داریم اگر به این نوع سرمایه‌گذاری توجه داشته باشیم قطعا کشاورزی دارای امتیاز اشتغالزایی بالایی است که در صنایع تبدیلی همان گیاهان هم دوباره اشتغال خواهیم داشت.

به‌طور کلی چند نفر به صورت مستقیم در بخش کشاورزی ایران فعال هستند؟

براساس سرشماری انجام شده سال 95 نزدیک به چهار میلیون نفر شاغل به صورت مستقیم در تولید مواد خام کشاورزی ایران فعال هستند که اگر با توسعه صنایع وابسته، فرصت‌های شغلی را به آنها اضافه کنیم این رقم به مراتب بالاتر از چهارمیلیون نفر ارتقا خواهد یافت و بیانگر آن است که کشاورزی با تمام زیرمجموعه‌هایش سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده است.

گروهی از کارشناسان هزینه ایجاد اشتغال در کشاورزی را نسبت به دیگر صنایع بسیار کمتر می‌دانند که این مزیتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. شما با این نظر موافق هستید؟

خیر، این که بخواهیم هزینه ایجاد اشتغال را در کشاورزی با برخی دیگر صنایع مقایسه کنیم منطقی عمل نکرده‌ایم. به عنوان مثال بخش نفت و گاز ایران دارای مزیت‌های خدادادی قابل ملاحظه‌ای است که براساس این مزیت‌ها، دولتمردان سیاستگذاری کرده‌اند؛ اما وقتی به بخش کشاورزی توجه می‌کنیم استقلال کشور و امنیت غذایی را مدنظر داریم.

به‌طور کلی بر اساس اطلاعات مستند و قابل قبول بین‌المللی تمام کشورهایی که از نظر آب و خاک دارای مزیت‌هایی هستند، با استفاده از تمام امکانات خود سعی در حفظ کشاورزی خود دارند تا کشاورزان به اندازه یک صنعتگر دارای رفاه اجتماعی و اقتصادی باشد. پس این که بخواهیم فقط به کشاورزی نگاه کنیم یا به دنبال صنعت برویم منطقی نیست، بلکه باید در هر زمینه‌ای که دارای مزیت هستیم سرمایه‌گذاری کنیم. بخش کشاورزی یک بخش بسیار پرریسک است، در حالی که صنایع زیادی در این محدوده قرار نمی‌گیرند مثلا وقتی درجه حرارت ده درجه تغییر ناگهانی دارد یا این که باران بیش از اندازه می‌بارد، صنایع خسارات چندانی نمی‌بینند. اما کشاورزان که تمام معیشتشان در گروی شکوفه‌های درختان یا ریشه گیاهانشان است چنین اطمینان خاطری ندارند. پس کشاورزی دارای ریسک فراوانی است که در کشورهای پیشرفته با استفاده از ابزارهای مختلف این ریسک را به حداقل رسانده و برای کشاورزان انگیزه تولید ایجاد کرده‌اند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396  11:29 ب.ظ

اگر چیزی وجود داشته باشد که اغلب اوقات از موسسان جدید شرکت‌ها بشنوم این است که می‌گویند آنها «رقبای واقعی» ندارند.

زمانی که استارت‌آپم را در سال ۲۰۱۴ شروع کردم به چیزی کمتر از موفقیت فکر نمی‌کردم. من یک کارآفرین در یک شرکت مشاوره‌ای موفق بودم و یک ایده قوی داشتم، اما به‌رغم تلاش‌های من، استارت‌آپم شکست خورد. حالا وقتی افراد با ایده‌های استارت‌آپی خود نزد من می‌آیند، اولین چیزی که به ذهنم می‌رسد این است که «خدا به همراهت باشد»، چرا که برای موسسان جدید بسیار سخت است که درک کنند مسیر پیش‌رو می‌تواند تا چه حد دشوار باشد. چشم‌انداز استارت‌آپ مملو از دام‌ها و مین‌هایی است که حتی آماده‌ترین کارآفرینان و ارزشمندترین فعالیت‌های اقتصادی را در معرض نابودی و خروج از مسیر قرار می‌دهد. اما من به عنوان کسی که این مسیر را رفته‌ام ۳ نکته را به شما یادآور می‌شوم تا اطمینان یابید که فعالیت‌ اقتصادی و استارت‌آپ شما با شکست مواجه نمی‌شود.

 

از مشتریان خودتان (چه داخل و چه خارج از شرکت) بیاموزید

من استارت‌آپم را با نام Bodyology بر اساس نیاز خودم شروع کردم. پس از اینکه به دلیل بیماری تیروئیدم، واقعا از عرق کردن رنج می‌بردم، نتوانسته بودم لباس‌هایی را بیابم که در برابر گرگرفتگی‌های گاه و بیگاه من مقاومت داشته باشد. اماBodyology نوعی تکنولوژی با عملکرد بالا را به‌کار می‌گیرد و بدن را خنک نگه می‌دارد.تولید محصولی بر اساس نیاز شخصی خودتان همیشه خارق‌العاده است. به گزارش دنیای اقتصاد، گرچه به یاد داشتن این موضوع در ذهن بسیار مهم و ضروری است که «شما مشتری خودتان نیستید.» این موضوع در مورد بستگان و دوستان شما نیز صدق می‌کند.یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در شروع Bodyology این بود که من خط تولید محصول را بر مبنای ترجیحات خودم توسعه دادم؛ چرا که بر این باور بودم که من سرسخت‌ترین منتقد خودم هستم. تصور می‌کردم که مشتری خودم را می‌شناسم؛ چرا که تحقیق بازار را بر مبنای جمعیت‌ هدف هدایت می‌کردم. آنچه درک نمی‌کردم این بود که اختلافات جزئی در مورد مشتری من و رفتار خرید او وجود داشت؛ فرق‌هایی که در یک پایگاه داده یافت نمی‌شد و چون من در مراحل اولیه زمانی برای دستیابی به داده‌های گسترده صرف نکرده بودم، با ترجیحات خاص خریدار و تورش‌های بعد آن غافلگیر شدم.

 

رقیبان خود را جدی بگیرید

اگر چیزی وجود داشته باشد که اغلب اوقات از موسسان جدید شرکت‌ها بشنوم این است که می‌گویند آنها «رقبای واقعی» ندارند. موسسان استارت‌آپ‌ها اغلب بر این باورند که اگر تنها فردی نباشند که این کار را انجام می‌دهند، یکی از معدود افرادی هستند که این ایده به ذهن‌شان خطور کرده است.من همیشه به حرفشان گوش داده و سر تکان می‌دهم؛ چرا که خودم نیز در چنین موقعیتی بوده‌ام. اما با حضور بیشتر و بیشتر در کسب‌و‌کار، آموخته‌ام که رقبا وجود دارند (شرکت‌هایی که اگر دقیقا همان کار را انجام ندهند، کاری مشابه را انجام می‌دهند.) گرچه درست مثل ما کوچک و در رسوخ به جریان اصلی بازار ناتوان بودند.

باور کنید شما همیشه رقیب دارید. حتی اگر هیچ کس دقیقا کار شما را انجام ندهد شرکت‌هایی وجود دارند که اگر تقاضا ایجاب کند، می‌توانند به آسانی به سوی فعالیت شما تغییر مسیر دهند. بنابراین وقتی در مورد رقبایتان تحقیق می‌کنید عمیق و دقیق باشید. از برخورد با افرادی که کاری مشابه شما انجام می‌دهند و سوال پرسیدن از آنها نترسید و در نهایت از تازه‌کار بودن در بازار هراس نداشته باشید. شما می‌دانید که رقبایتان چه می‌گویند. پیشگامان صنعت نیز ضربه می‌خورند و آنکه در این میان باقی می‌ماند، ثروتمند خواهد شد.

 

پیش از هر چیز دیگر بر فروش تمرکز کنید

گرچه تمرکز بر فروش به نظر واضح می‌آید، اما این کار بزرگ‌ترین و رایج‌ترین اشتباهی است که موسسان استارت‌آپ‌ها مرتکب می‌شوند. در مراحل اولیه هیجان بسیار زیاد، تمرکز فوق‌العاده‌ و منابع شگرفی وجود دارد که برای توسعه محصول صرف می‌شوند. چون ارزش فوق‌العاده‌ای در ایده خود می‌بینید، می‌خواهید باور کنید سایرین نیز آن را خواهند دید و درهای شرکت را به روی آنها باز می‌کنید. وقتی شروع می‌کنید و محصول شما تولید می‌شود از آنچه اتفاق می‌افتد شگفت‌زده می‌شوید.

تا زمانی که ضرورت یک استراتژی واقعی فروش را دریافتم، اکثر سرمایه استارت‌آپم را از دست داده بودم. خدمات بازاریابی و بهینه‌سازی موتور جست‌وجوی کیفیت (SEO) به‌راحتی به‌دست نمی‌آیند و اگر نمی‌دانید در حال انجام چه کاری هستید، لطمه جدی در کمین برندتان خواهد بود.اما اشتباهات من لزوما اشتباهات شما نخواهد بود. از شکست من درس بگیرید. با پیروی از این نکات، برنده این بازی خواهید شد و یک قدم در تبدیل رویای استارت‌آپی خود به واقعیتی پولساز نزدیک‌تر خواهید شد.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :27  
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  
آخرین پست ها

خلاصه کتاب اصول سرپرستی..........شنبه 29 دی 1397

ترجمه 44P آمیخته بازاریابی..........شنبه 29 دی 1397

ترفندهایی برای توازن کار- زندگی ..........شنبه 29 دی 1397

چگونه با کمتر از ۱۰۰میلیون تومان کسب‌ و کار موفق بسازیم؟ ..........شنبه 29 دی 1397

پردرآمدترین شغل‌های دنیا در سال ۲۰۱۹ ..........شنبه 29 دی 1397

این پنج عادت غلط روزانه، طول عمرتان را کم می کند! ..........شنبه 29 دی 1397

ماجرای حضور آب فیجی در مراسم گلدن گلوب..........شنبه 29 دی 1397

نصب اپلیکیشن با وجود ظرفیت پایین حافظه ..........شنبه 29 دی 1397

نتفلیکس در جذب علاقمندان به فیلم رکورد زد! ..........شنبه 29 دی 1397

مایکروسافت هم به تولید صفحه نمایش تاشو می‌پیوندد ..........شنبه 29 دی 1397

پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط..........شنبه 1 دی 1397

مهارتی که افراد حرفه‌ای را متمایز می‌کند! ..........شنبه 1 دی 1397

سریع ترین مرد جهان سفیر خدمت فوری ارسال پول می شود..........شنبه 1 دی 1397

بهشت کسب‌ و کارهای ۲۰۱۹ ..........شنبه 1 دی 1397

همکاری دو رقیب آلمانی ..........شنبه 1 دی 1397

ترکیه دیتاسنتر گردشگری راه‌اندازی می‌کند ..........شنبه 1 دی 1397

بیشترین دانلود به کدام اپلیکیشن‌ها در سال۲۰۱۸ تعلق دارد؟ ..........شنبه 1 دی 1397

اولین ساعت مچی هوشمند جهان که فشار خون را اندازه گیری می‌کند ..........شنبه 1 دی 1397

ارزهای دیجیتال به واتس‌آپ هم آمد ..........شنبه 1 دی 1397

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی..........شنبه 24 آذر 1397

همه پستها